Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i na Białorusi (2021-2022) / Передача знаний и опыта работы в области хороших практик в продвижении и внедрении Кодекса хороших сельскохозяйственных практик неправительственным сектором в Польше и Беларуси (2020-2022)

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji personelu partnerów w zakresie najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie stosowanych w Polsce i Białorusi, pogłębienie współpracy pomiędzy wymienionymi podmiotami w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska w rolnictwie, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz funkcjonowania w warunkach pandemii oraz opracowanie wspólnego, polsko-białoruskiego kodeksu dobrych praktyk rolniczych ograniczających emisję zanieczyszczeń i odorantów w wyniku działalności rolniczej.

Działania:

 • – webinarium nt. roli NGO’sów w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Białorusi:

Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi – relacja z webinarium

Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi – zaproszenie na webinarium 28.09.2021 r.

 • – seminaria w celu wypracowania wspólnego Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych,
 • – konsultacje na rzecz w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji sektora pozarządowego realizującego działania w zakresie ochrony środowiska w działalności rolniczej oraz wspierania modelu rolnictwa zrównoważonego,
 • – doposażenie sprzętowe w związku z wykorzystaniem komunikacji zdalnej i narzędzi cyfrowych w ramach realizowanej działalności,
 • – wyposażenia w środki ochrony osobistej w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 organizacji partnerskiej,
 • – wizytę studyjną w modelowym gospodarstwie ekologicznym w Polsce:

Wizyta studyjna w ramach projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i na Białorusi”

 

Dokumenty do pobrania:

Polsko-białoruski kodeks dobrych praktyk rolniczych

Czas realizacji:

sierpień 2021-listopad 2022

 

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

  

Цель проекта – повыщение знаний и компетентности в области наилучших практик в защите окружающей среды, используемых в сельском хозяйстве Польши и Беларуси, углубление сотрудничества в деятельности, направленной на защиту окружающей среды в сельском хозяйстве, развитие гражданского общества, функционирование в условиях пандемии, а также разработка совместного польско-беларуского кодекса хороших сельскохозяйственных практик, которые ограничивают эмиссию загрязнений и одорантов при сельскохозяйственной деятельности.

Активности:

 • – Вебинар о роли НГО в разработке, продвижении и внедрении наилучших практик в защите окружающей среды в сельском хозяйстве в Беларуси
 • Роль неправительственных организаций в разработке, продвижении и внедрении наилучших практик в защите окружающей среды в сельском хозяйстве в Польше и Беларуси – отчет по вебинару
 • 28 сентября 2021г. состоялся вебинар, целью которого был обмен знаниями и передача орыта по разработке, продвижению и внедрению наилучших практик в защите окружабщей среды в сельском хозяйстве Польши и Беларуси. Мероприятие было рассчитано на специалистов по устойчивому и органическому сельскому хозяйству, по охране окружаюзей среды в сельском хозяйстве, на активистов и волонтеров, которые работают для продвижения и внедрения принципов защиты окружающей среды в сельском хозяйстве, на представителей общественности, местных фермеров и всех заинтересованных темой устойчивого сельского хозяйства. Лкеторами были… … См. далее […]
 • Роль неправительственных организаций в разработке, продвижении и внедрении наилучших практик в защите окружающей среды в сельском хозяйстве в Польше и Беларуси – приглашение на вебинар 28.09.2021 г.
 • Приглашаем специалистов в области устойчивого и органического сельского хозяйства и защиты окружающей среды в сельском хозяйстве, активистов и волонтеров, работающих для продвижения и внедрения принципов защиты окружающей среды в сельском хозяйстве, представителей местных сообществ, фермеров и всех заинтересованных лиц. Целью вебинара был обмен знаниями и опытом в разработке, продвижении и внедрении наилучших практик в защите окружающей среды в сельском хозяйстве в Польше и Беларуси. Дата мероприятия – 28 сентября 2021 г., 10:00-16:00 на платформе ZOOM. … … См. далее […]
 • – семинар по разработке совместного Кодекса хороших сельскохозяйственных практик
 • – консультации по улучшению знаний и компетенций организаций неправительного сектора, реализующих деятельность в области охраны окружающей среды в сельском хозяйстве и поддержки модели устойчивого сельского хозяйства,
 • модернизация оборудования в связи с использованием удаленной связи и цифровых инструментов в рамках реализации,
 • Обеспечение мер личной защиты в связи с пандемией вируса SARS-COV-2 для партнерской организации,
 • Образовательная поездка модельного органического хозяйства в Польше

 

 • Загружаемые документы:

 

 

 • Время выполнения:
 • август 2021- ноябрь 2022

 

 • Источник финансирования:
 • Проект софинансируется Польско-Американским Фондом Своббоды в рамках программы RITA – Изменения в регионе, который реализует Фонд Образование для демократии.
Logo - RITA - Przemiany w regionie
Zamknij przybornik