Wizyta studyjna w ramach projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i na Białorusi”

Образовательный визит в рамках проекта «Передача знаний и опыта работы в области хороших практик в продвижении и внедрении Кодекса хороших сельскохозяйственных практик неправительственным сектором в Польше и Беларуси»

27 października 2022
Wizyta studyjna w ramach projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i na Białorusi”
Wizyta studyjna w ramach projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i na Białorusi”
W ramach projektu „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i w Białorusi”, w dniach 24-26.10.2022 r., rolnicy z Polski i Białorusi uczestniczyli w wizycie studyjnej w największym w Polsce gospodarstwie biodynamicznym w Juchowo Farm.

Podczas wizyty usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji o rolnictwie ekologicznym i biodynamicznym oraz zwiedziliśmy szereg miejsc, związanych z produkcją mleka, preparatów biodynamicznych, przygotowywaniem i magazynowaniem pasz, kompostu itp.
Odwiedziliśmy także prowadzony przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego Zakład Aktywności Zawodowej, zatrudniający osoby z różnym stopniem niepełnosprawności.
Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji personelu partnerów w zakresie najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie stosowanych w Polsce i Białorusi, pogłębienie współpracy pomiędzy wymienionymi podmiotami w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska w rolnictwie, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz funkcjonowania w warunkach pandemii oraz opracowanie wspólnego, polsko-białoruskiego kodeksu dobrych praktyk rolniczych ograniczających emisję zanieczyszczeń i odorantów w wyniku działalności rolniczej.

В рамках проекта «Передача знаний и опыта работы в области хороших практик в продвижении и внедрении Кодекса хороших сельскохозяйственных практик неправительственным сектором в Польше и Беларуси» 24-26.10.2022 г. фермеры из Польши и Беларуси приняли участие в обучающей поездке в самое крупное в Польше биодинамическое хозяйство z Юхово (Juchowo Farm). Во время визита мы услышали много интересной информации об органическом и биодинамическом сельском хозяйстве, а также посетили ряд мест, связанных с производством молока, биодинамических препаратов, приготовлением и хранением кормов, компоста и т.п.

Мы также посетили Мастерскую профессиональной активности Фонда им. Станислава Карловского, в которой работают люди с различной степенью инваллидности.

Программа образовательной поездкиj 24-26.10.2022.

Проект софинансируется Польско-Американским Фондом Свободы в рамках программы RITA – Изменения в регионе, который реализует Фонд Образование для демократии.

Logo - RITA - Przemiany w regionie   

Цель проекта – повыщение знаний и компетентности в области наилучших практик в защите окружающей среды, используемых в сельском хозяйстве Польши и Беларуси, углубление сотрудничества в деятельности, направленной на защиту окружающей среды в сельском хозяйстве, развитие гражданского общества, функционирование в условиях пандемии, а также разработка совместного польско-беларуского кодекса хороших сельскохозяйственных практик, которые ограничивают эмиссию загрязнений и одорантов при сельскохозяйственной деятельности.

Zamknij przybornik