O nas

O nas

Stowarzyszenie Federacja Zielonych “GAJA” powstało w 1993 r. jako apolityczna organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie wyrosło z powołanego w roku 1991 Nieformalnego Ruchu Ekologicznego “GAJA”, którego członkowie, po dwóch latach działalności, postanowili dołączyć do ogólnopolskiej sieci organizacji ekologicznych Federacja Zielonych i kontynuować swoją działalność jako Federacja Zielonych „GAJA”.

Polem działania Federacji Zielonych “GAJA” jest zasadniczo obszar Polski, jednak wiele realizowanych projektów ma zasięg międzynarodowy. Strategiczne działania dotyczą czynnej ochrony przyrody, w szczególności ochrony i restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem. Są to projekty o złożonym charakterze, których realizacja wymaga współpracy z instytucjami naukowymi oraz władzami państwowymi i samorządowymi różnych szczebli. Swoimi działaniami Stowarzyszenie wypełnia zadania publiczne określone w Konwencji o Różnorodności Biologicznej uchwalonej na Szczycie Ziemi w Rio oraz Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencji Berneńskiej).

Najważniejszymi celami Federacji Zielonych “GAJA” (zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia) są m. in.:

 • działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa naturalnego,
 • zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • promocja odpowiedzialnych i przyjaznych środowisku naturalnemu postaw konsumenckich,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • organizacja i promocja wolontariatu.

 

Federacja Zielonych “GAJA” działa dla przyrody i dla człowieka. W pewnych obszarach prowadzi działalność stałą (ciągłą) – są to przeważnie aktywności, które nie wymagają większych nakładów finansowych (np. działalność doradcza) oraz działalność projektową, która w dużej mierze uzależniona jest od otrzymania dofinansowania “z zewnątrz”.

Obecnie Federacja Zielonych “GAJA” jest członkiem międzynarodowej organizacji Coalition Clean Baltic, skupiającej organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony wód i bioróżnorodności Bałtyku. CCB koncentruje swą działalność na czterech płaszczyznach:

 • redukcja szkodliwych składników, które dostają się do Morza Bałtyckiego,
 • profilaktyka przed groźnymi obiektami i działaniami wpływającymi na środowisko morza,
 • zagospodarowywanie i podtrzymywaniu łowisk Bałtyku,
 • ochrona bioróżnorodności Bałtyku i promocja zrównoważonego wykorzystania zasobów morza.

 

Należymy także do European Green Belt AssociationZwiązku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Koalicji „Polska wolna od GMO”, Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym i współpracujemy również w sposób stały ze szwedzką organizacją The Fisheries Secretariat (FISHSEC).

Stowarzyszenie Federacja Zielonych “GAJA” współpracuje z samorządem terytorialnym i administracją publiczną jako przedstawiciel ekologicznych organizacji społecznych w następujących instytucjach:

 • Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Szczecinie,
 • Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • Polsko-Niemieckiej Radzie Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Środowiska,
 • Zespole wspierającym prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021–2027 przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Zespołów Lokalnej Współpracy obszarów NATURA 2000 województwa zachodniopomorskiego.