“Europejski Zielony Pas to nasze wspólne dziedzictwo naturalne wzdłuż linii dawnej żelaznej kurtyny, które powinno zostać zachowane i odtworzone, aby funkcjonować jako sieć ekologiczna łącząca krajobrazy przyrodnicze i kulturowe o wysokiej wartości, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb gospodarczych, społecznych i kulturalnych społeczności lokalnych.”

-

Jeden z naszych obecnych projektów!

Przywracanie zdegradowanych ekosystemów wzdłuż Zielonego Pasa w celu poprawy i wzmocnienia bioróżnorodności i łączności ekologicznej/ Restoring degraded eco-systems along the Green Belt to improve and enhance biodiversity and ecological connectivity

Projekt ReCo, finansowany w ramach unijnego programu Interreg Central Europe, ma na celu sprostanie wyzwaniom stojącym przed Środkowoeuropejskim Zielonym Pasem ( CE EGB). Aby poprawić ochronę i zachowanie siedlisk wzdłuż CE EGB, ReCo koncentruje się na współpracy transnarodowej, uznając, że wzajemne powiązania ekologiczne wykraczają poza granice krajowe. Ta wyjątkowa sieć siedlisk i obszarów chronionych o znaczeniu ekologicznym jest zagrożona ze względu na rosnącą presję związaną z użytkowaniem gruntów, fragmentację siedlisk i zmianę klimatu, prowadzącą do spadku różnorodności biologicznej i degradacji siedlisk.

Bieżąca działalność

Aktualności

8 lipca 2024
Letni obóz European Green Belt

Letni obóz European Green Belt

European Green Belt, czyli Europejski Zielony Pas ma prawie 13 000 kilometrów i jest najdłuższą siecią cennych biotopów na świecie. Na tym obszarze, który w czasie zimnej wojny pozostawał pod niewielkim wpływem człowieka, mogły rozwinąć się naturalne ostoje z wieloma wyjątkowymi zwierzętami i roślinami.
15 lipca 2024
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Dziś w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1785 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) i dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów.

Świadomość przyrodnicza

Nasze działania

Rolnictwo przyjazne przyrodzie

to rolnictwo, które prowadzi produkcję rolną z poszanowaniem gleby, wody, zwierząt gospodarskich i zwierząt dziko żyjących oraz wszystkich innych organizmów, dzięki czemu utrzymuje lub nawet podnosi bioróżnorodność. Jednym z ważniejszych systemów takiego rolnictwa jest rolnictwo ekologiczne (organiczne, biologiczne), które zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą przy udziale środków naturalnych oraz odrzuceniu środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej.

Rolnictwo przyjazne przyrodzie

 

Polska łąka

to nasz długofalowy projekt, w ramach którego od 2004 r. zajmujemy się fragmentem trwałych użytków zielonych w dolinie Odry. Obserwujemy zmiany, jakie zachodzą na tym obszarze w zależności od poziomu wód, sposobu użytkowania lub jego braku (w momencie wydzierżawienia obszar ten był od dłuższego czasu nieużytkowany rolniczo), a następnie staramy się dopasować działania tak, aby zachować lub zwiększyć wartość przyrodniczą tej łąki.

Polska łąka

 

 

Aleje przydrożne

odgrywają ogromną rolę przyrodniczą i ekologiczną, stanowią korytarze migracyjne oraz są elementami krajobrazu o znaczeniu kulturowym, gospodarczym i zdrowotnym. Dodatkowo aleje niwelują hałas oraz filtrują powietrze – potrafią zneutralizować do 70% zanieczyszczeń. Niestety pomimo ochrony prawnej, zadrzewienia przydrożne są zagrożone na skutek braku pielęgnacji, wykonywania prac polowych na gruntach rolnych sąsiadujących z drogami, prac budowlanych, a w szczególności inwestycji drogowych.

Aleje przydrożne 

Inicjatywy prośrodowiskowe

Polecamy

Współpraca

Wspierane związki stowarzyszeń

Zamknij przybornik