“Ich zasoby kurczą się, a murawy mają status zagrożonych siedlisk w Polsce oraz w Europie. Wybrane transgraniczne płaty tego siedliska będziemy chronić razem z partnerami z Niemiec.”

- Nr projektu: INT162

Jeden z naszych poprzednich projektów!

Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Murawy kserotermiczne tworzą ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym. Ich występowanie zależne jest od suchego podłoża zasobnego w węglan wapnia, dużego nasłonecznienia i małej wilgotności, nachylenia terenu o ekspozycji południowej, południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej oraz od ingerencji człowieka polegającej na gospodarowaniu kośno-pasterskim!

Bieżąca działalność

Aktualności

22 listopada 2023
Strategia ochrony mokradeł w Polsce

Strategia ochrony mokradeł w Polsce

W 2021 r. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Centrum Ochrony Mokradeł opracowało projekt Strategii ochrony mokradeł w Polsce na lata 2022-2032. Strategia ta jest dokumentem, do którego opracowania, przyjęcia i wdrożenia Polska jest zobowiązana jako sygnatariusz tzw. Konwencji Ramsarskiej. Pełna nazwa Konwencji to Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.
11 października 2023
30-lecie Federacji Zielonych "GAJA"

30-lecie Federacji Zielonych “GAJA”

Ach, co to były za urodziny!
W miniony weekend spotkaliśmy się w gronie naszych członków i sympatyków, aby uczcić 30-te urodziny Federacji Zielonych „GAJA”. Było i hucznie i wspominkowo i tanecznie i rzewnie, a najważniejsze, że w doborowym towarzystwie! Bardzo dziękujemy za wspaniałe urodziny, za niezliczone życzenia i słowa wsparcia, płynące od początku tego jubileuszowego roku z tak wielu stron. Dziękujemy Wam za 30 lat wspólnej pracy na rzecz naszego wspólnego dobra – środowiska przyrodniczego, w którym żyjemy i od którego wszyscy zależymy. Ta praca była i jest naszą pasją i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć sobie i Wam, aby kolejne 30 lat upłynęło nam tak, jak to jubileuszowe spotkanie! A pomysłów, planów i energii mamy, dzięki Wam, i na 100 kolejnych lat!              

Świadomość przyrodnicza

Nasze działania

Centrum Norki Europejskiej

to modelowy system zdalnej edukacji i działań w zakresie ochrony przyrody, którego celem jest opracowanie i wdrożenie skutecznych metod i narzędzi ochrony biernej ex situ jednego z najbardziej zagrożonych wymarciem gatunków ssaków – norki europejskiej Mustela lutreola. Ta platforma internetowa działa jako hub informacyjny oraz think tank oparty o nowoczesne rozwiązania cyfrowe.

Centrum Norki Europejskiej

Polska łąka

to nasz długofalowy projekt, w ramach którego od 2004 r. zajmujemy się fragmentem trwałych użytków zielonych w dolinie Odry. Obserwujemy zmiany, jakie zachodzą na tym obszarze w zależności od poziomu wód, sposobu użytkowania lub jego braku (w momencie wydzierżawienia obszar ten był od dłuższego czasu nieużytkowany rolniczo), a następnie staramy się dopasować działania tak, aby zachować lub zwiększyć wartość przyrodniczą tej łąki.

Polska łąka

 

 

Projekt ReCo

czyli Przywracanie zdegradowanych ekosystemów wzdłuż Zielonego Pasa w celu poprawy i wzmocnienia bioróżnorodności i łączności ekologicznej jest projektem międzynarodowym, mającym na celu opracowanie rozwiązań poprawiających ochronę gatunków oraz wspomagających zachowanie siedlisk wzdłuż Europejskiego Zielonego Pasa (www.europeangreenbelt.org) – ogólnoeuropejskiej, unikalnej sieci cennych siedlisk przyrodniczych i obszarów chronionych

Projekt ReCo

 

Inicjatywy prośrodowiskowe

Polecamy

Współpraca

Wspierane związki stowarzyszeń

Zamknij przybornik