“Europejski Zielony Pas to nasze wspólne dziedzictwo naturalne wzdłuż linii dawnej żelaznej kurtyny, które powinno zostać zachowane i odtworzone, aby funkcjonować jako sieć ekologiczna łącząca krajobrazy przyrodnicze i kulturowe o wysokiej wartości, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb gospodarczych, społecznych i kulturalnych społeczności lokalnych.”

-

Jeden z naszych obecnych projektów!

Przywracanie zdegradowanych ekosystemów wzdłuż Zielonego Pasa w celu poprawy i wzmocnienia bioróżnorodności i łączności ekologicznej/ Restoring degraded eco-systems along the Green Belt to improve and enhance biodiversity and ecological connectivity

Projekt ReCo, finansowany w ramach unijnego programu Interreg Central Europe, ma na celu sprostanie wyzwaniom stojącym przed Środkowoeuropejskim Zielonym Pasem ( CE EGB). Aby poprawić ochronę i zachowanie siedlisk wzdłuż CE EGB, ReCo koncentruje się na współpracy transnarodowej, uznając, że wzajemne powiązania ekologiczne wykraczają poza granice krajowe. Ta wyjątkowa sieć siedlisk i obszarów chronionych o znaczeniu ekologicznym jest zagrożona ze względu na rosnącą presję związaną z użytkowaniem gruntów, fragmentację siedlisk i zmianę klimatu, prowadzącą do spadku różnorodności biologicznej i degradacji siedlisk.

Bieżąca działalność

Aktualności

17 lutego 2024
Mieszkańcy Sopotu stawiają na drzewa

Mieszkańcy Sopotu stawiają na drzewa

W Sopocie przeznaczono 130 tys. z budżetu obywatelskiego na ekspertyzę dendrologiczną ponad 160 drze rosnących w dwurzędowej alei przy ul. 23 marca. Jak podaje Anna Dyksińska – rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie – realizacja tego projektu jest wolą mieszkańców.
17 lutego 2024
Dąb „Banda Burek” w Wiśniowej zagrożony

Dąb „Banda Burek” w Wiśniowej zagrożony

Wójt gminy Wiśniowa (woj. małopolskie) chce zdjąć ochronę pomnikową dla dębu „Banda Burek”. W tym celu w dniu 6 lutego 2024 zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej  ogłoszenie o poddaniu pod konsultacje społeczne projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.  

Świadomość przyrodnicza

Nasze działania

Centrum Norki Europejskiej

to modelowy system zdalnej edukacji i działań w zakresie ochrony przyrody, którego celem jest opracowanie i wdrożenie skutecznych metod i narzędzi ochrony biernej ex situ jednego z najbardziej zagrożonych wymarciem gatunków ssaków – norki europejskiej Mustela lutreola. Ta platforma internetowa działa jako hub informacyjny oraz think tank oparty o nowoczesne rozwiązania cyfrowe.

Centrum Norki Europejskiej

Polska łąka

to nasz długofalowy projekt, w ramach którego od 2004 r. zajmujemy się fragmentem trwałych użytków zielonych w dolinie Odry. Obserwujemy zmiany, jakie zachodzą na tym obszarze w zależności od poziomu wód, sposobu użytkowania lub jego braku (w momencie wydzierżawienia obszar ten był od dłuższego czasu nieużytkowany rolniczo), a następnie staramy się dopasować działania tak, aby zachować lub zwiększyć wartość przyrodniczą tej łąki.

Polska łąka

 

 

Aleje przydrożne

odgrywają ogromną rolę przyrodniczą i ekologiczną, stanowią korytarze migracyjne oraz są elementami krajobrazu o znaczeniu kulturowym, gospodarczym i zdrowotnym. Dodatkowo aleje niwelują hałas oraz filtrują powietrze – potrafią zneutralizować do 70% zanieczyszczeń. Niestety pomimo ochrony prawnej, zadrzewienia przydrożne są zagrożone na skutek braku pielęgnacji, wykonywania prac polowych na gruntach rolnych sąsiadujących z drogami, prac budowlanych, a w szczególności inwestycji drogowych.

Aleje przydrożne 

Inicjatywy prośrodowiskowe

Polecamy

Współpraca

Wspierane związki stowarzyszeń

Zamknij przybornik