ReCo – Restoring degraded eco-systems along the Green Belt to improve and enhance biodiversity and ecological connectivity (ReCo – Przywracanie zdegradowanych ekosystemów wzdłuż Zielonego Pasa w celu poprawy i wzmocnienia bioróżnorodności i łączności ekologicznej)

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie międzynarodowych rozwiązań poprawiających ochronę gatunków i wspomagających zachowanie siedlisk wzdłuż tzw. Europejskiego Zielonego Pasa (www.europeangreenbelt.org) – ogólnoeuropejskiej, unikalnej sieci cennych siedlisk przyrodniczych i obszarów chronionych, tworzących centralny element transeuropejskiej sieci zielonej infrastruktury (Trans-European Green Infrastructure, TEN-G). Wypracowane rozwiązania wykorzystują innowacyjne systemy geoinformacji (dane satelitarne) i przetwarzania danych w planowaniu ochrony przyrody.

 

Działania:

 1. Promowanie różnorodności biologicznej i wzajemnych powiązań cennych obszarów, takich jak siedliska NATURA 2000 wzdłuż Europejskiego Zielonego Pasa Europy Środkowo-Wschodniej, poprzez opracowanie ponadnarodowej strategii restytucji ekologicznej opartej na analizie GIS w wytypowanych tzw. hot-spot’ach przyrodniczych.
 2. Poprawa stanu ekologicznego wytypowanych cennych siedlisk i gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań poprzez testowanie innowacyjnych pilotażowych działań renaturyzacyjnych oraz opracowanie transnarodowych przewodników dla praktyków ochrony przyrody.
 3. Wzmocnienie transnarodowej koordynacji ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz długoterminowej współpracy w ramach inicjatywy współpracy wielostronnej środkowoeuropejskiej sekcji Europejskiego Zielonego Pasa poprzez lokalne plany aktywizujące społeczności lokalne oraz ukierunkowane zaangażowanie interesariuszy.

 

Partnerzy projektu:

 • Bavarian Branch of Friends of the Earth Germany – Partner Wiodący (Niemcy)
 • BUND Naturschutz in Bayern e.V. – Kreisgruppe Hof – Partner Projektu (Niemcy)
 • DOPPS – BirdLife Slovenia – Partner Projektu (Słowenia)
 • Ametyst NGO – Partner Projektu (Czechy)
 • Federacja Zielonych “GAJA” – Partner Projektu (Polska)
 • Gmina Staranzano – Partner Projektu (Włochy)
 • Park Narodowy Thayatal  – Partner Projektu (Austria)
 • Uniwersytet Wiedeński – Partner Projektu (Austria)
 • Instytut Badań Krajobrazu i Ogrodnictwa Ozdobnego Silva Tarouca, v.v.i. – Partner Projektu (Czechy)
 • BSC – Business support organisation ltd., Kranj – Partner Projektu (Słowenia)
 • Administracja Parku Narodowego Podyji – Partner Projektu (Czechy)
 • Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej – Partner Projektu (Czechy)

 

              

          

 

 • Partnerami stowarzyszonymi projektu w Polsce, wspierającymi działania Federacji Zielonych „GAJA” są:
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 • Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
 • Uniwersytet Szczeciński

 

       

 

Budżet i sponsorzy:

Budżet projektu wynosi 2 820 399,00 EUR, z czego 80% dofinansowane jest w ramach Programu Współpracy Interreg Europa Centralna 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 20% to wkład własny partnerów projektu.

                     

 

Strona projektu:

https://www.interreg-central.eu/projects/reco/

 

Aktualności:

2023.06.25   Spotkanie projektu ReCo pilotażowe plany ochrony siedlisk i gatunków

2023.06.13    Wizyta studyjna projektu ReCo

2023.03.30   Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt – ReCo

 

Zdjęcie wyróżniające autorstwa: A. Kozłowska.

Zamknij przybornik