Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi – relacja z webinarium

Роль неправительственных организаций в разработке, продвижении и внедрении наилучших практик охраны окружающей среды в сельском хозяйстве в Польше и Беларуси – отчет по вебинару

12 października 2021
Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu  najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi - relacja z webinarium

Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu  najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi - relacja z webinarium

W dniu 28 września 2021 r. odbyło się webinarium mające na celu wymianę wiedzy i transfer doświadczeń w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi. Wydarzenie skierowane było do specjalistów z zakresu rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz ochrony środowiska w rolnictwie, aktywistów i wolontariuszy pracujących na rzecz promocji i wdrażania zasad ochrony środowiska w rolnictwie, reprezentantów społeczności lokalnych, rolników i wszystkich zainteresowanych tematem rolnictwa zrównoważonego.

Prelegentami byli specjaliści w obszarze rolnictwa ekologicznego i najlepszych praktyk w zakresie działalności NGOsów w promocji dobrych praktyk rolniczych, edukacji prośrodowiskowej, rzecznictwie na rzecz społeczności lokalnych, certyfikacji produktów ekologicznych. Wybrane prezentacje z webinarium możliwe są do pobrania poniżej (pliki pdf):

Zagadnienia środowiskowe w rolnictwie na Białorusi – Inessa Bolotsina

Negatywne skutki działalności ferm wielkoprzemysłowych w Polscedr inż. Jakub Skorupski

Rolnictwo ekologiczne, biodynamiczne i zrównoważone – dr Svetlana Semenas

Polityka rolna Unii Europejskiej na rzecz ekstensywnego i zrównoważonego rolnictwaAgnieszka Pyc

 

Webinarium zrealizowane zostało przez Federację Zielonych “GAJA” w ramach projektu pn. Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i w Białorusi.


28 сентября 2021 г. состоялся вебинар, целью которого был обмен знаниями и передача опыта по разработке, продвижению и внедрению наилучших практик в защите окружающей среды в сельском хозяйстве Польши и Беларуси. Мероприятие было рассчитано на специалистов по устойчивому и органическому сельскому хозяйству, по охране окружающей среды в сельском хозяйстве, на активистов и волонтеров, которые работают для продвижения и внедрения принципов защиты окружающей среды в сельском хозяйстве, на представителей общественности, местных фермеров и всех заинтересованных темой устойчивого сельского хозяйства.

Лекторами были специалисты в области органического сельского хозяйства и наилучших практик деятельности НГО в продвижении хороших сельскохозяйственных практик, проэкологического образования, представительства местных сообществ и сертификации органических продуктов. Некоторые презентации с вебинара можно загрузить ниже (PDF -файлы):

Проблемы охраны окружающей среды в сельском хозяйстве в Беларуси – Инесса Болотина

Негативные последствия деятельности крупнотоварных животноводческих ферм в Польше – др. инж. Якуб Скорупски

Органическое, биодинамическое и устойчивое сельское хозяйство – Светлана Семенас, канд.с.х. н.

Сельскохозяйственная политика Европейского Союза для экстенсивного и устойчивого сельского хозяйства – Aгнешка Пыц

 

Вебинар организован Федерацией Зелёных “GAJA”  рамках проекта  «Передача знаний и опыта работы в области хороших практик в продвижении и внедрении Кодекса хороших сельскохозяйственных практик неправительственным сектором в Польше и Беларуси».

Logo - RITA - Przemiany w regionie

Zamknij przybornik