Raport z realizacji projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (projekt INT 162)

M. Wilhelm, Ch. Hoffamm, J. Fröhlich - Szczecin, 2022

Przedstawiamy Państwu raport podsumowujący realizację projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” porównujący stan zachowania siedlisk kserotermicznych przed i po wykonaniu zabiegów w ramach ww. projektu INT162.

Dzięki wspólnej inicjatywie stworzono szansę zachowania unikalnej flory i fauny siedlisk kserotermicznych o obu stronach polsko-niemieckiej granicy..
Wymiana doświadczeń pozwoliła na precyzyjne sformułowanie i wykonanie zadań, a przede wszystkim wypracowanie wspólnej metodyki oceny monitorowanych płatów muraw kserotermicznych. Obiekty wytypowane do ochrony znajdowały się bezpośrednio w pasie przygranicznym, a także na obszarach chronionych w głębi województwa zachodniopomorskiego po stronie polskiej i w przyległych landach niemieckich – Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Prowadzona ochrona czynna muraw polegała na usuwaniu nalotu drzew i krzewów, wypasie owiec oraz koszeniu. Na zakończenie projektu oceniono skuteczność zabiegów ochronnych oraz sformułowano zalecenia dalszej ochrony muraw kserotermicznych. Kontynuacja prac jest niezbędna i daje gwarancję zachowania w odpowiednim stanie tych półnaturalnych i cennych siedlisk przyrodniczych.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.

 

Zamknij przybornik