Unijny plan działania na rzecz utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedliska typu 6210

EU-Aktionsplan zur Erhaltung und Wiederherstellung des guten Erhaltungszustands des Lebensraumtyps 6210

3 marca 2021
Unijny plan działania na rzecz utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedliska typu 6210

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W ramach dalszych poszukiwań literatury dotyczącej muraw kserotermicznych w zasięgu terytorialnym projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (INT162), tym razem odsyłamy czytelników do „Planu działania na rzecz utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedliska typu 6210: Półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli na podłożach wapiennych (Festuco-Brometalia)”…

Dokument opracowany został już w październiku 2019 roku przez Komisję Europejską. Jest to bardzo ciekawa pozycja dotycząca porównania rozmieszczenia i zasobów muraw kserotermicznych w skali europejskiej, metod ich ochrony i aktualnych zagrożeń. Nawiązuje też do dużego problemu, z którym spotkaliśmy się w trakcie realizacji projektu INT162, a mianowicie do różnic w metodykach monitoringu tego siedliska, które stosowane są w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Plan dostępny jest w różnych językach na stronie internetowej:

 

Unijny plan działania na rzecz utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedliska typu 6210

W wersji polskiej można także go pobrać tutaj: Habitat Action Pan 6210-PL, a w wersji niemieckiej tutaj: Habitat Action Pan 6210-DE.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Im Rahmen unserer weiteren Literaturrecherche zu den Trockenrasen im Gebiet des Projekts INT162 verweisen wir diesmal auf den “Aktionsplan zur Erhaltung und Wiederherstellung des guten Erhaltungszustands des Lebensraumtyps 6210: Naturnahe Trockenrasen und Gebüsche auf kalkhaltigen Untergründen (Festuco-Brometalia)”.

Das Dokument wurde bereits im Oktober 2019 von der Europäischen Kommission erstellt. Es ist eine sehr interessante Arbeit, die sich mit dem Vergleich der Verbreitung und der Ressourcen von Trockenrasen auf europäischer Ebene, den Methoden zu ihrem Schutz und den aktuellen Gefährdungen beschäftigt. Sie bezieht sich auch auf ein großes Problem, auf welches wir bei der Umsetzung des Projekts INT162 gestoßen sind, nämlich die unterschiedlichen Methoden des Monitorings für diesen Lebensraum, die in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten angewendet werden.

Der Plan ist in verschiedenen Sprachen verfügbar unter: https://ec.europa.eu/. Die polnische Version kann auch hier heruntergeladen werden: Habitat Action Pan 6210-PL, und die deutsche Version ist hier erhältlich: Habitat Action Pan 6210-DE.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik