Relacja z tworzenia polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

Bericht über den Aufbau eines deutsch-polnischen Kooperationsnetzes von Naturschutzakteuren im Unteren Odertal

14 maja 2022
Relacja z tworzenia polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Za nami dwa dni wymiany wiedzy i doświadczeń z organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi i innymi jednostkami działającymi na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju po obu stronach granicy.  Wydarzenie zorganizowane zostało przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry wraz z partnerami w ramach projektu pn. Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry. W piątek 13-go maja swoją działalność zaprezentowała strona niemiecka, natomiast w sobotę 14-go maja gospodarzem spotkania była Federacja Zielonych “GAJA”.

Piątkowe zwiedzanie rozpoczęliśmy od Bocianiej Zagrody w Papendorf, gdzie pracownicy ośrodka pokazali nie tylko główne miejsce rehabilitacji bocianów i ptaków drapieżnych z regionu Meklemburgii-Pomorza Przedniego, ale także metody czynnej ochrony dudka i nietoperzy.

Kolejnym przystankiem była wyspa Riether Werder na na Jeziorze Nowowarpieńskim. Choć pogoda była kapryśna, udało nam się zobaczyć jedną z największych w Niemczech kolonii rozrodczych mewy śmieszki, a metody ochrony czynnej ptaków wodno-błotnych w tym rezerwacie omówił jego opiekun.

Następnie przejechaliśmy wydłuż pastwisk Gospodarstwa Gut Borken, gdzie Urząd Ochrony Przyrody za zgodą właścicieli terenu realizuje ochronę czynną miejsc lęgowych kulika wielkiego oraz zwiedziliśmy łąkę storczykową (niestety jeszcze bez widocznych storczyków) nad jeziorem Lazigsee – corocznie monitorowaną i koszoną przez Landschaftspflegeverband Region Odermündung e.V.,

kończąc na Światowym polu uprawnym przyszłości 2000m2 – założonym i prowadzonym przez Spółkę rolniczą Höfegemeinschaft Pommern GmbH w Rothenklempenow.

 

W sobotę, w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy, rozpoczęliśmy od zaprezentowania projektów realizowanych przez Federację Zielonych “GAJA” w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska  oraz Funduszu Małych Projektów w ramach ww. Programu.

oraz prezentacji wyników projektu Uniwersytetu Szczecińskiego: INT107 Analiza satysfakcji wśród turystów odwiedzających polskie parki krajobrazowe i  narodowe.

 

Następnie wraz z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz Stowarzyszenia na rzecz Wybrzeża zwiedzaliśmy użytkowane ekstensywnie rolniczo łąki zalewowe w  Czarnocinie słuchając o sposobach czynnej ochrony ornitofauny w granicach Zatoki Skoszewskiej,

kończąc wycieczkę  na transgranicznej murawie kserotermicznej w Pargowie – poddawanej wypasowi owiec w projekcie INT162.

To były niesamowite dwa dni, które umożliwiły kontakt oraz wymianę doświadczeń. To była także doskonała okazja do zapoznania się z licznymi projektami finansowanymi przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dziękujemy za nie organizatorowi, sponsorom i wszystkim uczestnikom.

Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry


Wir haben zwei Tage Wissens- und Erfahrungsaustausch mit NGOs, Einzelpersonen und anderen Einrichtungen, die sich für den Naturschutz und die nachhaltige Entwicklung auf beiden Seiten der Grenze einsetzen hinter uns.  Die Veranstaltung wurde vom Nationalpark Unteres Odertal und seinen Partnern im Rahmen des Projekts Natur ohne Grenzen im einzigartigen Unteren Odertal. organisiert. Am Freitag, den 13. Mai, stellte die deutsche Seite ihre Aktivitäten vor, während am Samstag, den 14. Mai, die Föderation der Grünen “GAJA” Gastgeber des Treffens war.

Die Besichtigung am Freitag begann auf dem Storchenhof Papendorf, wo die Mitarbeiter des Zentrums nicht nur den wichtigsten Rehabilitationsstandort für Störche und Greifvögel aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch Methoden zum aktiven Schutz von Wiedehopfen und Fledermäusen zeigten.

Der nächste Haltepunkt war die Insel Riether Werder in dem Neuwarper See. Trotz des launischen Wetters gelang es uns, eine der größten Lachmöwenbrutkolonien Deutschlands zu sehen, und die Methoden des aktiven Schutzes von Wasser- und Watvögeln in diesem Schutzgebiet wurden von dem Betreuer erläutert.

Weiter fuhren wir durch an den Weiden von Gut Borken, wo die Naturschutzbehörde im Einvernehmen mit den Grundstückseigentümern aktiven Schutz der Brutplätze des Großen Brachvogels betreibt, und wir besuchten eine Orchideenwiese (leider noch ohne sichtbare Orchideen) am Lazigsee, die jedes Jahr vom Landschaftspflegeverband Region Odermündung e.V. überwacht und gemäht wird

und endet mit dem 2000 m2 großen Weltacker Zukunft das von der Höfegemeinschaft Pommern GmbH in Rothenklempenow angelegt wurde und verwaltet wird.

Am Samstag begannen wir im Gemeindekulturzentrum Stepnica mit der Vorstellung der Projekte, die von der Föderation der Grünen „GAJA” im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen  und des Fonds für Kleine Projekte im Rahmen des o.g. Programms umgesetzt werden.

sowie mit der Vorstellung der Ergebnisse des Projekts der Universität Szczecin INT107 bezüglich der Zufriedenheitsanalyse unter den Touristen, die polnische Landschaftsschutzparks und Nationalparks besichtigen.

Anschließend besuchten wir gemeinsam mit Vertretern der Westpommerschen Naturgesellschaft und des Vereins für die Küste extensiv bewirtschaftete Auen in Czarnocin und informierten uns über Möglichkeiten des aktiven Schutzes der Avifauna innerhalb der Grenzen der Bucht Zatoka Skoszewska

Die Tour endete auf einer grenzüberschreitenden Trockenrasenfläche in Pargowo, die im Rahmen des Projekts INT162 mit Schafen beweidet wird.

Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

Zamknij przybornik