Przetarg na wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162 ogłoszony!

Ausschreibung der Pflegemaßnahmen an Trockenrasen im Projekt INT162 ist bekanntgegeben!

21 września 2020
Przetarg na wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162 ogłoszony!

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 21.09.2020 r. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszone zostało zamówienie nr 587197-N-2020 na wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych, w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162), tj. ręczne koszenie oraz usuwanie krzewów z terenu pasa granicznego w Pargowie i Barnisławiu, parku naturalistyczno-krajobrazowego “Dolina Miłości”, obszaru w Mętnie oraz rezerwatów przyrody “Stary Przylep” i “Brodogóry”.

Zamówienie podzielone zostało na 9 części różniących się zakresem, częstotliwością i terminami realizacji poszczególnych zabiegów. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i dodatkowe informacje zawarte zostały w zakładce “Zamówienia Publiczne“.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Na oferty czekamy do dnia 29.09.2020 r. do godziny 12:00.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym  finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Am 21.09.2020 wurde auf der Internetseite des Blatts für öffentliche Vergabe der Auftrag Nr. 587197-N-2020 für die Durchführung der aktiven Schutzmaßnahmen an Trockenrasen im Rahmen des Projekts “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162), d.h. manuelles Mähen und Entfernen von Sträuchern von der Fläche des Grenzstreifens in Pargowo und Barnisław, dem Natur-Landschaftspark “Dolina Miłości”, der Fläche in Mętno und den Naturschutzgebieten “Stary Przylep” und “Brodogóry” veröffentlicht.

Der Auftrag wurde in 9 Teile unterteilt, die sich in Umfang, Häufigkeit und Fristen der einzelnen Maßnahmen unterschieden. Die Spezifikation der wesentlichen Auftragsbedingungen und zusätzliche Informationen sind unter der Schaltfläche “Öffentliche Auftragsvergabe” enthalten.

Das Verfahren wird in polnischer Sprache durchgeführt.

Wir warten auf Angebote bis zum 29.09.2020 bis 12:00 Uhr.

 

Das Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik