Szczegóły postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162 z podziałem na części: I. obszar przygraniczny Pargowo i Barnisław – koszenie w latach 2020-2022 II. obszar przygraniczny Pargowo i Barnisław – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 III. murawa koło Mętna – koszenie w latach 2020-2022 IV. murawa koło Mętna – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 V. park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości – koszenie w latach 2020-2022 VI. park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 VII. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w 2020 roku VII. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w 2020 roku IX. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w 2020″ – przetarg nieograniczony

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych, z podziałem na poniższe części zamówienia: I. obszar przygraniczny Pargowo i Barnisław – koszenie w latach 2020-2022 II. obszar przygraniczny Pargowo i Barnisław – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 III. murawa koło Mętna – koszenie w latach 2020-2022 IV. murawa koło Mętna – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 V. park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości – koszenie w latach 2020-2022 VI. park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 VII. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w 2020 roku VII. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w 2020 roku IX. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w 2020 roku w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162), finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zgodnie z poniższym opisem. Zakres, częstotliwość i terminy realizacji zabiegów różnią się w odniesieniu do każdego z obszarów (części zamówienia). Działania powinny być wykonane według wskazań i pod nadzorem Zamawiającego. Szczegóły lokalizacji wykonania prac określają mapy w załącznikach nr 5a-5e do niniejszego SIWZ. Pomocniczo na niniejszej stronie internetowej Zamawiający udostępnia pliki KML zasięgu zabiegu oraz przykładowe fotografie powierzchni (Załącznik nr 6 do SIWZ). Do przeglądu ww. plików KML Oferenci mogą zastosować tymczasowe narzędzie bezpłatnie udostępnione w sieci - przykładowo na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/earth/download/gep/agree.html.

Załączone pliki

Zamknij przybornik