Promocja projektów INT162 i INT142 w Klubie Seniora OAZA w Szczecinie

Bewerbung der Projekte INT162 und INT142 im Seniorenclub OAZA Szczecin

17 listopada 2021
Promocja projektów INT162 i INT142 w Klubie Seniora OAZA w Szczecinie

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 17 listopada 2021 r. przedstawiciele Federacji Zielonych “GAJA” zostali zaproszeni na spotkanie Klubu Seniora OAZA przy Oddziale Okręgowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szczecinie.

Jednym z głównych celów realizowanych przez Klubu Seniora OAZA jest zapewnienie seniorom możliwości skorzystania z wiedzy przekazywanej przez specjalistów z różnych dziedzin oraz przybliżenie form działania lokalnych organizacji czy instytucji ze Szczecina i okolic. Ponieważ wielu seniorom bliski jest temat ekologii, w tym  ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń, Federacja Zielonych “GAJA” została poproszona o omówienie prowadzonych przez nią działań.

W trakcie spotkania,  przedstawione zostały zasady działania Stowarzyszenia jako NGO. Ponadto, szczegółowo zaprezentowane zostały dwa aktualnie realizowane projekty  pn.: „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” INT162 i„Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” INT142. Nie zabrakło także wzmianki o walorach i historii “Doliny Miłości” w Zatoni Dolnej oraz zrealizowanym projekcie pn. „Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19”.

Seniorom rozdano jednocześnie materiały promocyjne wydane w ramach ww. projektów.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Am 17. November 2021 waren Vertreter des Föderation der Grünen “GAJA” zu einem Treffen des Seniorenclubs OAZA bei der regionalen Zweigstelle des Polnischen Verbandes der Rentner, Pensionäre und Invaliden in Szczecin eingeladen.

Eins der Hauptziele des OAZA-Seniorenclubs ist es, den Senioren die Möglichkeit zu geben, die Kenntnisse von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen zu nutzen und sie mit den Aktivitäten lokaler Organisationen und Institutionen in Szczecin und Umgebung vertraut zu machen. Da sich viele Senioren für die Ökologie, einschließlich des Naturschutzes und der Erhaltung der biologischen Vielfalt für künftige Generationen, interessieren, wurde die Föderation der Grünen “GAJA” gebeten, über ihre Aktivitäten zu berichten.

Während des Treffens wurden die Grundsätze der Tätigkeit des Vereins als NRO vorgestellt. Darüber hinaus wurden zwei Projekte, die sich in Umsetzung befinden, im Detail vorgestellt, nämlich: „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” INT162 und „Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald” INT142. Es wurden auch die Vorzüge und die Geschichte vom „Tal der Liebe” in Zatoń Dolna sowie das umgesetzte Projekt „Änderung des Konzeptes der touristischen Nutzung des Landschafts- und Naturparks „Tal der Liebe” in Zatoń Dolna zwecks des Schutzes des touristischen Verkehrs vor den Folgen der COVID-19-Epidemie” erwähnt.

An die Senioren wurden auch die im Rahmen der oben genannten Projekte herausgegebenen Werbematerialien verteilt.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik