Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego “Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19 / Änderung des Konzepts der touristischen Nutzung des Landschafts- und Naturparks „Tal der Liebe“ in Zatoń Dolna zwecks des Schutzes des touristischen Verkehrs vor den Folgen der COVID-19-Epidemie (2020-2021)

Opis projektu:

Projekt ma na celu opracowanie procedur dotyczących dostosowania ruchu turystycznego na terenie zabytkowego parku krajobrazowo-naturalistycznego “Dolina Miłości” do zasad bezpieczeństwa związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ale również ewentualnych podobnych zdarzeń epidemiologicznych dzięki spotkaniom online i wymianie doświadczeń między partnerami oraz umożliwienie wirtualnej formy zwiedzania i poznania walorów parku.

Wśród głównych działań uwzględniono:

  1. organizację polsko-niemieckich spotkań online (webinariów);
  2. stworzenie dwujęzycznego (PL, DE) systemu informacyjnego na terenie parku dotyczącego bezpiecznego ruchu turystycznego w czasie epidemii (m.in. tablice informacyjne, ulotki);
  3. digitalizacja materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych dotyczących parku oraz ich udostępnienie za pomocą elektronicznych środków przekazu (m.in. modernizacja strony internetowej www.dolinamilosci.pl, opracowanie narzędzi wirtualnego zwiedzania parku);
  4. bieżące zabezpieczenie i dostosowanie ruchu turystycznego na terenie parku do obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych m.in. dostosowanie szlaków ze względu na wymagane przez wytyczne odstępy między zwiedzającymi – nowa koncepcja udostępnienia parku i regulamin zwiedzania parku (PREZENTACJA_KONCEPCJI_J.-Skorupski z webinarium 29.10.2021).

Czas realizacji: 01.11.2020 – 31.10.2021

Partner projektu:

Niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry / Nationalpark Unteres Odertal

 

Źródła finansowania:

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 49.602,37 €.

Dotacja refundowana w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)

Zamknij przybornik