Unijny plan działania na rzecz utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedliska typu 6210

3 marca 2021
Unijny plan działania na rzecz utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedliska typu 6210

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W ramach dalszych poszukiwań literatury dotyczącej muraw kserotermicznych w zasięgu terytorialnym projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (INT162), tym razem odsyłamy czytelników do „Planu działania na rzecz utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedliska typu 6210: Półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli na podłożach wapiennych (Festuco-Brometalia)”…

Dokument opracowany został już w październiku 2019 roku przez Komisję Europejską. Jest to bardzo ciekawa pozycja dotycząca porównania rozmieszczenia i zasobów muraw kserotermicznych w skali europejskiej, metod ich ochrony i aktualnych zagrożeń. Nawiązuje też do dużego problemu, z którym spotkaliśmy się w trakcie realizacji projektu INT162, a mianowicie do różnic w metodykach monitoringu tego siedliska, które stosowane są w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Plan dostępny jest w różnych językach na stronie internetowej:

 

Unijny plan działania na rzecz utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedliska typu 6210

W wersji polskiej można także go pobrać tutaj: Habitat Action Pan 6210-PL, a w wersji niemieckiej tutaj: Habitat Action Pan 6210-DE.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


 

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Zamknij przybornik