“Ich zasoby kurczą się, a murawy mają status zagrożonych siedlisk w Polsce oraz w Europie. Wybrane transgraniczne płaty tego siedliska będziemy chronić razem z partnerami z Niemiec.”

- Nr projektu: INT162

Jeden z naszych aktualnych projektów!

Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Murawy kserotermiczne tworzą ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym. Ich występowanie zależne jest od suchego podłoża zasobnego w węglan wapnia, dużego nasłonecznienia i małej wilgotności, nachylenia terenu o ekspozycji południowej, południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej oraz od ingerencji człowieka polegającej na gospodarowaniu kośno-pasterskim!

Bieżąca działalność

Aktualności

19 stycznia 2022

Wszystkim miłośnikom Doliny Miłości, naszym sympatykom i tym, którym ochrona przyrody jest bliska, nieśmiało przypominamy, że można nas wspierać. Na przykład tu: http://gajanet.pl/wesprzyj-nas/ lub wpłacając darowiznę bezpośrednio na nasze konto. Obecnie, w trosce o bezpieczeństwo, ale też żeby usprawnić i uprzyjemnić turystom zwiedzanie Doliny Miłości, właśnie na nią potrzebujemy największego wsparcia. Gwarantujemy, że każda złotówka zostanie dobrze wydana na bieżące utrzymanie Parku, a Park się nam za to odwdzięczy!
31 grudnia 2021
Dobra żywność, dobre gospodarowanie w kwestiach związanych z kwestiami z uprzemysłowionym rolnictwem i promocją strategii UE „od pola do stołu” - kampania informacyjna

Dobra żywność, dobre gospodarowanie w kwestiach związanych z kwestiami z uprzemysłowionym rolnictwem i promocją strategii UE „od pola do stołu” – kampania informacyjna

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, inicjatywy parasolowej mającej na celu sprostanie wyzwaniom związanym z klimatem i środowiskiem, UE opublikowała w maju 2020 r. dwie kluczowe strategie, które mogą odegrać znaczącą rolę w przekształcaniu naszych systemów żywnościowych: strategię UE w zakresie różnorodności biologicznej i Strategia UE „od pola do stołu”. Strategie te obejmują kilka dobrych kroków w kierunku sprawiedliwszej i bardziej ekologicznej przyszłości żywności i rolnictwa w UE, wyznaczając cele ograniczenia na przykład stosowania pestycydów i antybiotyków oraz zwiększając skalę rolnictwa ekologicznego do 2030 r.

Świadomość przyrodnicza

Nasze działania

Monitoring funkcjonowania przemysłowych ferm zwierząt

W Polsce wciąż brak ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (tzw. „ustawa odorowa”). O pilności ustanowienia prawa ograniczającego uciążliwość zapachową powietrza świadczy fakt, iż ok. połowy wszystkich skarg dotyczących zanieczyszczenia powietrza to na uciążliwość zapachową, związaną głównie z obiektami produkcji zwierzęcej (przemysłowe fermy trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych, ubojnie).

Monitoring funkcjonowania przemysłowych ferm zwierząt

Dolina miłości

Na wschodnim brzegu Odry, na odcinku zawartym pomiędzy Szczecinem a Cedynią, jest wiele miejsc urzekających pięknem bogato rzeźbionego terenu, bujnej przyrody i rozległych panoram na dolinę rzeki oraz zaodrzańskie wioski i miasta.

Dolina miłości

Dolina miłości

Kampania antyazbestowa

„Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” zwana też „Kampanią antyazbestową” stanowiła projekt o charakterze ogólnopolskim, realizowany przez Federację Zielonych GAJA, ukierunkowany na przyspieszenie procesu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych w Polsce. Kampania wpisywała się w Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Kampania antyazbestowa

Inicjatywy prośrodowiskowe

Polecamy

Współpraca

Wspierane związki stowarzyszeń

Zamknij przybornik