Urzędnicy przyrodnicy. Szkolenia urzędników zapewniające zachowanie bioróżnorodności w rozwoju społeczno – gospodarczym w woj. zachodniopomorskim (2017-2019)

Cele projektu:

Głównym celem projektu było wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności oraz zagrożonych siedlisk przyrodniczych na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji urzędników zajmujących się ochroną przyrody, środowiskiem, rolnictwem.

Organami odpowiedzialnymi w Polsce za ochronę środowiska na poziomie wojewódzkim, w tym zachowanie bioróżnorodności przyszłym pokoleniom przy stałym rozwoju społeczno-gospodarczym państwa są Wydziały ochrony środowiska w urzędach Starostw Powiatowych, Urzędy Miejskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska podległe Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parki Narodowe i Parki Krajobrazowe. Wiedza i działania urzędników samorządowych, pracowników Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także pracowników Parków Narodowych i Krajobrazowych  mają największy wpływ na zachowanie bioróżnorodności i ochronę zagrożonych siedlisk, co czyni je główną grupą docelową projektu.

Działania i efekty:

Na potrzeby projektu województwo zostało podzielone na 3 części obejmujące 115 gmin i 18 powiatów. W każdej z części województwa zorganizowanych zostało po 4 szkolenia. W jednej sesji uczestniczyli urzędnicy z sąsiadujących ze sobą gmin i starostw. Treści szkoleń w każdej z części województwa powtarzały się analogicznie. Każdy z wykładów wygłoszonych w ramach szkoleń poruszał najistotniejsze kwestie dotyczące rozległej wiedzy jaką jest ochrona bioróżnorodności. Tematy zostały tak dobrane i powiązane ze sobą, aby każde szkolenie wyposażyło urzędnika w wiedzę praktyczną, którą będzie mógł wykorzystać w rozwiązywaniu problemów jakie spotyka w swojej pracy.

Wiedza jaką zdobyli w ramach szkoleń umożliwić miała rozwiązywanie problemów związanych z zubażaniem bioróżnorodności, eliminowaniem gatunków chronionych, zaburzaniem funkcjonowania chronionych ekosystemów czy niszczeniem korytarzy migracji zwierząt w wyniku niewłaściwie podjętych decyzji przez urzędników samorządowych. Celem projektu było tym samym rozwiązanie problemów wynikających z opóźnianiem inwestycji z powodów niepełnych bądź nieprawidłowych decyzji urzędników, a także pokaże urzędnikom jak skutecznie łączyć działania inwestorów z ochroną przyrody. Podniesiona wiedza przyrodnicza urzędników powinna wpłynąć korzystnie na podniesienie jakości merytorycznej wydawanych decyzji administracyjnych co przełoży się korzystnie na strefy ochrony zlokalizowane w zachodniopomorskim. Realizacja projektu będzie miała wpływ na zachowanie walorów przyrodniczych i zrównoważonego rozwoju regionu. Podniesienie wiedzy urzędników przez system szkoleń miał im pomóc lepiej zarządzać i chronić najcenniejsze siedliska i gatunki fauny i flory w woj. zachodniopomorskim.

Podsumowaniem projektu jest praca zbiorowa pod red. Magdaleny Korchak pt.: „Różnorodność biologiczna i ochrona przyrody na Pomorzu Zachodnim. Stan i perspektywy” z 2019 r. – dostępna do pobrania w dziale naszych publikacji – https://gajanet.pl/publikacje/roznorodnosc-biologiczna-i-ochrona-przyrody-na-pomorzu-zachodnim-stan-i-perspektywy/

Budżet i sponsorzy:

Całkowita wartość projektu: 120 780,00 zł, w tym wartość dofinansowania: 102 663,00 zł.

Zdjęcie wyróżniające autorstwa: Obraz Clker-Free-Vector-Images z Pixabay

 

Zamknij przybornik