Monitoring systemu kontroli połowów dorsza, łososia i pozostałych gatunków ważnych społecznie i ekologicznie na Bałtyku. Wzmocnienie wdrażania prawodawstwa UE i poprawa świadomości społecznej o stanie zasobów Morza Bałtyckiego (2008)

Cele projektu:

 • monitorowanie respektowania prawa krajowego i UE w zakresie działania służb odpowiedzialnych za kontrole rybaków i monitoring limitów połowowych na Bałtyku,
 • reorientacja działań lokalnej administracji rządowej i samorządowej na skuteczną realizację prawa krajowego i UE, zmierzającą do zrównoważonej gospodarki połowowej na Bałtyku,
 • budowanie publicznego sprzeciwu wobec nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (IUU) na Morzu Bałtyckim oraz wobec istnieniu nielegalnego rynku rybnego,
 • podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej obywateli w zakresie konieczności rozwijania polskiej gospodarki połowowej na Bałtyku w sposób zrównoważony i zgodny z prawem,
 • zwiększenie poczucia indywidualnej odpowiedzialności obywateli za stan zasobów rybackich w Morzu Bałtyckim.

Ramy czasowe trwania projektu: styczeń 2008 r. – październik 2008 r.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy bezpośredni:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Rybołówstwa,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • posłowie na Sejm RP zainteresowani rybołówstwem,
 • instytucje naukowo badawcze (Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG, Morski Instytut Rybacki w Gdyni),
 • służby kontrolujące (Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego, Morski Oddział Straży Granicznej, Centrum Monitorowania Rybołówstwa),
 • rybacy (Związek Rybaków Polskich, Zrzeszenie Rybaków Morskich, Stowarzyszenie Armatorów Rybackich).

Odbiorcy pośredni:

 • organizacje producentów rybnych (Krajowa Izba Producentów Ryb, Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o.o., Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z o.o.),
 • obywatele RP.

Działania:

 • monitoring skuteczności działania polskich służb odpowiedzialnych za kontrole rybaków oraz monitoring limitów połowowych,
 • lobbing na rzecz szybkiego utworzenia i wdrożenia skutecznego systemu monitoringu połowów ryb na Morzu Bałtyckim,
 • organizacja wystawy edukacyjnej,
 • prowadzenie akcji ulotkowej i działań medialnych,
 • wydanie raportu o wynikach przeprowadzonego monitoringu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych” – linia budżetowa: TF2005/017-488.01.01.01. Środki finansowe uzyskane przy pomocy Fundacji „Fundusz Współpracy”.

Raporty:

       

 

Zdjęcie wyróżniające autorstwa: Richard Revel z Pixabay.

 

Zamknij przybornik