Projekt ReCo

czyli Przywracanie zdegradowanych ekosystemów wzdłuż Zielonego Pasa w celu poprawy i wzmocnienia bioróżnorodności i łączności ekologicznej jest projektem międzynarodowym, mającym na celu opracowanie rozwiązań poprawiających ochronę gatunków oraz wspomagających zachowanie siedlisk wzdłuż Europejskiego Zielonego Pasa (www.europeangreenbelt.org) – ogólnoeuropejskiej, unikalnej sieci cennych siedlisk przyrodniczych i obszarów chronionych

Projekt ReCo

 


Zamknij przybornik