Zmiany w projekcie INT162

Änderungen am INT162-Projekt

26 listopada 2021
Zmiany w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W nawiązaniu do następstw pandemii COVID-19 oraz licznych utrudnień w realizacji głównych działań ochrony czynnej, w projekcie  pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” wprowadzone zostały istotne zmiany. Wszystkie zmiany wymagały akceptacji Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz Instytucji Zarządzającej.

Najistotniejszą zmianą jest przedłużenie całego przedsięwzięcia do końca roku 2022. Powyższe umożliwi przeprowadzenie wypasu owiec w pasie granicznym, tj. działania którego nie udało się zrealizować w 70% w 2020 roku. Ponadto, do terenów objętych zabiegami ochrony czynnej włączony został fragment obszaru Natura 2000 Randowhänge bei Schmölln o łącznej powierzchni 10,6 ha, na terenie gminy Randowtal, w powiecie Uckermark w Barndenburgii. Zdjęcia ww. terenu – autorstwa Ch. Hoffamana zostały już zamieszczone  w galerii projektu: https://gajanet.pl/projekty/ochrona-muraw-kserotermicznych-w-polsko-niemieckim-obszarze-przygranicznym/. Za realizację zabiegów koszenia i usuwania krzewów z płatów muraw kserotermicznych obszaru Randowhänge bei Schmölln odpowiadać będzie Stowarzyszenie utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V.

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Bezug nehmend auf die Folgen der Pandemie COVID-19 und die zahlreichen Erschwernisse bei der Umsetzung der aktiven Schutzmaßnahmen wurden im Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wesentliche Änderungen vorgenommen. Alle Änderungen bedurften der Zustimmung vom Gemeinsamen Sekretariat des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen sowie der verwaltenden Institution.

Die wichtigste Änderung ist die Verlängerung des gesamten Vorhabens bis Ende des Jahres 2022. Dadurch wird es möglich, den Grenzstreifen mit Schafen zu beweiden, d.h. eine Maßnahme, deren Umsetzung im Jahre 2020 zu 70 % nicht möglich war. Darüber hinaus wurde ein Teil des FFH-Gebiets Natura 2000 Randowhänge bei Schmölln mit einer Gesamtfläche von 10,6 Hektar in der Gemeinde Randowtal, Landkreis Uckermark, Brandenburg in das Gebiet der aktiven Schutzmaßnahmen aufgenommen. Bilder des Gebiets – aufgenommen von Ch. Hoffmann – wurden bereits in die Galerie des Projekts: https://gajanet.pl/projekty/ochrona-muraw-kserotermicznych-w-polsko-niemieckim-obszarze-przygranicznym/ hochgeladen. Für die Mahd und Entbuschung der Trockenrasenflächen im Gebiet Randowhänge bei Schmölln ist der Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V. zuständig.

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik