Zakończenie działań ochronnych w projekcie INT 162 przewidzianych na 2020 r.

Beendigung der Schutzmaßnahmen im Projekt INT 162, die für das Jahr 2020 vorgesehen wurden

31 grudnia 2020
Zakończenie działań ochronnych w projekcie INT 162 przewidzianych na 2020 r.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W drugiej połowie grudnia zakończone zostały tegoroczne działania ochrony czynnej, tj. koszenie, usuwanie krzewów oraz wypas owiec w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.

Łącznie od czerwca br. wykoszono i usunięto pokos z powierzchni 21 ha, usunięto krzewy i nalot drzew z powierzchni ponad 20 ha oraz wypasano owce na 30% ww. powierzchni. Z botanicznego punktu widzenia już teraz widać pierwsze efekty wykonanych prac w postaci powstrzymania niekorzystnych procesów sukcesji oraz redukcji wojłoku roślinności zalegającego na niektórych stanowiskach.

Tym samym przywrócony został trawiasty, stepowy charakter tego siedliska. Jeden z najlepszych przykładów w tym zakresie stanowi płat murawy kserotermicznej w parku naturalistyczno-krajobrazowym „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej, gm. Chojna:

Z realizacją kolejnych działań ruszymy w 2021 r.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162       Zakończenie działań ochronnych w projekcie INT 162 przewidzianych na 2020 r.

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz jako zadanie publiczne jest także współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


In der zweiten Hälfte Dezember wurden die diesjährigen Schutzmaßnahmen, d.h. die Mahd, die Entbuschung und die Beweidung mit Schafen, im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” beendet.

Insgesamt wurde seit Juni dieses Jahres auf einer Fläche von ca. 21 ha gemäht und die Schwade entfernt, auf einer Fläche von mehr als 20 ha wurden Sträucher und Schafe wurden auf 30% der oben genannten weiden lassen Oberfläche. Aus botanischer Sicht sind bereits die ersten Auswirkungen der durchgeführten Arbeiten in Form der Unterbrechung der ungünstigen Sukzessionsprozesse und der Reduzierung des Bewuchses auf einigen Flächen zu erkennen.

Somit wurde der grasige, steppenartige Charakter dieses Lebensraums wiederhergestellt. Eines der besten Beispiele dafür ist die Trockenrasenfläche im Natur- und Landschaftspark “Tal der Liebe” in Zatoń Dolna, Gemeinde Chojna:

Mit der Umsetzung weiterer Maßnahmen starten wir im Jahre 2021.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162       

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik