Wypas w projekcie INT162 rozpoczęty!

Die Beweidung im Rahmen des Projekts INT162 hat begonnen!

16 listopada 2020
Wypas w projekcie INT162 rozpoczęty!

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W miejscowości Neu-Rosow pojawili się nareszcie nasi wełniści sprzymierzeńcy w projekcie “Ochrony muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym“. Selektywne zgryzanie ekspansywnych gatunków łąkowych i ruderalnych jest jedną z najstarszych i najlepszych metod prowadzących do  uregulowania składu gatunkowego muraw kserotermicznych. Zwierzęta w naturalny sposób ograniczają także rozprzestrzenianie się krzewów oraz drzew.

Stado owiec zarządzane przez niemiecką firmę Schafaht UG (haftungsbeschränkt) od listopada rozpoczęło wypas w kwaterze przy miejscowości Neu-Rosow w gminie Mescherin (Brandenburgia). W trakcie sześciu najbliższych tygodni owce przemieszczać się będą w kierunku miejscowości Barnisław, Pomellen i Ladenthin, a następnie Pargowo i Staffelde. Według przepisów prawnych nie istnieje coś takiego jak “wypas transgraniczny”. Kwatery wypasu muszą być osobno stawiane oraz rejestrowane po stronie polskiej i po stronie niemieckiej.

Całe stado owiec liczy ponad 250 osobników. Poza pojedynczymi zwierzętami z ras: wrzosówka, texel, pozostałe owce są krzyżówkami z rasami mięsnymi  bądź należą do zagrożonej wyginięciem rasy Coburger Fuchs (z tłum. na polski  „Lisy Coburg”). Niestety z uwagi na bardzo długą procedurę rejestracji zwierząt (która znacznie różni się po obu stronach granicy) oraz uzyskiwania weterynaryjnego certyfikatu TRACES umożliwiającego przemieszczenie zwierząt z Niemiec do Polski, część z nich na przełomie listopada i grudnia będzie już miała młode. W tegorocznym wypasie uczestniczyć będzie więc jedynie około 50 owiec.

Podczas tegorocznego, opóźnionego wypasu, ścigamy się nie tylko z mroźną pogodą. Na przełomie listopada i grudnia, na granicy z Brandenburgią (dosłownie wzdłuż słupków granicznych) powstanie grodzenie przeciw rozprzestrzenianiu się wirusowi ASF. Ponadto, z weterynaryjnych źródeł dowiedzieliśmy się, że w związku z przeciwdziałaniem ASF – od przyszłego roku przemieszczanie się zwierząt w pasie granicznym po stronie niemieckiej będzie najprawdopodobniej bardzo ograniczone.

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Wypas w projekcie INT162 rozpoczęty!

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym  finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz jako zadanie publiczne jest także współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


In Neu-Rosow sind unsere wolligen Verbündeten im Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” endlich angekommen. Der selektive Verbiss von extensiven Wiesen- und Ruderalarten ist eine der ältesten und besten Methoden zur Regulierung der Artenzusammensetzung der Trockenrasen. Die Tiere begrenzen auch auf natürliche Weise die Ausbreitung von Sträuchern und Bäumen.

Die von der deutschen Firma Schafaht UG (haftungsbeschränkt) geführte Schafherde weidet seit November auf der Fläche bei Neu-Rosow in der Gemeinde Mescherin (Brandenburg). In den nächsten sechs Wochen werden die Schafe in Richtung Barnisław, Pomellen und Ladenthin ziehen, und danach nach Pargowo und Staffelde kommen. Nach den gesetzlichen Vorschriften gibt es so etwas wie ” grenzüberschreitende Beweidung ” nicht. Die einzelnen Flächen für die Umtriebsbeweidung müssen auf polnischer und deutscher Seite getrennt eingerichtet und registriert werden.

Die gesamte Schafherde besteht aus über 250 Tieren. Abgesehen von Einzeltieren aus folgenden Rassen: Lüneburger Heidschnucke, Texel, die sonstigen Schafe sind Kreuzungen mit Fleischerassen oder gehören zu der vom Aussterben bedrohten Rasse Coburger Fuchs (auf Polnisch „Lis Coburg”). Leider werden aufgrund des sehr langen Verfahrens der Registrierung von Tieren (das auf beiden Seiten der Grenze sehr unterschiedlich ist) und der Erlangung des Veterinärzeugnisses TRACES, das die Verbringung von Tieren aus Deutschland nach Polen erlaubt, einige von ihnen an der Wende November/Dezember bereits Junge bekommen werden. Daher werden nur etwa 50 Schafe an der diesjährigen Beweidung teilnehmen.

Während der diesjährigen verspäteten Beweidung beeilen wir uns nicht nur wegen Frost. Um die Wende von November und Dezember wird an der Grenze zu Brandenburg (buchstäblich entlang der Grenzposten) ein Zaun gegen die Ausbreitung des ASP-Virus entstehen. Darüber hinaus erfuhren wir aus veterinärmedizinischen Quellen, dass aufgrund der ASF-Gegenmaßnahmen – ab dem nächsten Jahr die Bewegung von Tieren im Grenzstreifen auf deutscher Seite höchstwahrscheinlich sehr eingeschränkt sein wird.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162              

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie als öffentliche Aufgabe aus Mitteln der Woiwodschaft Zachodniopomorskie mitfinanziert.

Zamknij przybornik