Wypas owiec zwiększa bioróżnorodność łąk – artykuł

Schafbeweidung erhöht die Artenvielfalt auf Wiesen – Artikel

17 sierpnia 2022
Wypas owiec zwiększa bioróżnorodność łąk - artykuł

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W ramach dalszych poszukiwań literatury i ciekawostek dotyczących muraw kserotermicznych w zasięgu terytorialnym projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (INT162), tym razem proponujemy zapoznanie się z artykułem przygotowanym przez niemieckie Bundesinformationszentrum Landwirtschaft/ Federalne Centrum Informacji Rolnej (BZL). W syntetyczny sposób opisano w nim znaczenie wypasu dla zachowania krajobrazu, siedlisk przyrodniczych a także zamieszkujących je zwierząt.

Dokument, w języku niemieckim, zamieszczony został na stronie internetowej: https://www.nutztierhaltung.de/schaf/management/beweidung-mit-schafen-foerdert-die-biodiversitaet/

Logo Zrównoważona hodowla zwierząt - Portal informacyjny - Strona główna

Bundesinformationszentrum Landwirtschaft/ Federalne Centrum Informacji Rolnej (BZL) jest neutralnym i opartym na wiedzy dostawcą usług informacyjnych dla całego sektora rolniczego w Niemczech. Celem BZL jest promowanie lepszego zrozumienia nowoczesnego rolnictwa poprzez niezależną i obiektywną informację oraz udział w dialogu społecznym na temat rolnictwa.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


m Rahmen einer weiteren Literaturrecherche und Suche nach interessanten Informationen über Trockenrasen im Gebiet des Projekts Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162)” empfehlen wir diesmal die Lektüre eines Artikels des deutschen Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL). Sie fasst zusammen, wie wichtig die Beweidung für die Erhaltung der Landschaft, der natürlichen Lebensräume und auch der dort lebenden Tiere ist.

Das Dokument in der deutschen Sprache ist erhältlich auf der Webseite unter: https://www.nutztierhaltung.de/schaf/management/beweidung-mit-schafen-foerdert-die-biodiversitaet/

Logo Zrównoważona hodowla zwierząt - Portal informacyjny - Strona główna

Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) ist der neutrale und wissensbasierte Informationsdienstleister für den gesamten Agrarbereich. Ziel des BZL ist es, durch unabhängige und objektive Information ein besseres Verständnis moderner Landwirtschaft zu fördern und einen Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog über Landwirtschaft zu leisten.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik