Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162!

Ausflüge durch Trockenrasen – nicht nur diese, auf die sich das Projekt INT162 erstreckt!

30 kwietnia 2021
Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162!

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W ramach zachęcenia Państwa do zapoznania się z urokami siedliska muraw kserotermicznych w obszarze wsparcia Programu INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska serdecznie zachęcamy do samodzielnych pieszych wycieczek po dostępnych szlakach w granicach polskich oraz niemieckich form ochrony przyrody i nie tylko.

Przełom maja i czerwca jest jednym z najpiękniejszych momentów na murawach kserotermicznych. Warto wówczas obserwować te kolorowe stepowe łąki. W trakcie gromadzenia dokumentacji do projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”, zebraliśmy opis kilku najciekawszych, ogólnodostępnych miejsc m.in. w rezerwatach przyrody, parku narodowym, parkach krajobrazowych, użytkach ekologicznych, pomnikach przyrody i obszarach Natura 2000 oraz pasach granicznych  województwa zachodniopomorskiego (w gminach Kołbaskowo, Chojna, Cedynia i Warnice) a także na terenie landów kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia w Niemczech, gdzie można podziwiać piękno ww. siedliska. Co dwa tygodnie, w kolejnych aktualnościach, będziemy po kolei przedstawiać warte odwiedzenia obszary.

Rozpoczynamy od muraw w gminie Kołbaskowo w województwie zachodniopomorskim – jako pierwszy proponujemy rezerwat przyrody „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem” (jednocześnie fragment Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320003). Malownicza trasa pieszo-rowerowa (“Szlak Bielika”) do obiektu prowadzi od miejscowości Siadło Dolne.

Rezerwat obejmuje tzw. Wzgórze Morenka  o wysokości 65 m n.p.m., z którego szczytu rozciąga się piękny widok na dolinę Odry. Rezerwat powstał już w 1973 roku w celu ochrony wyjątkowych walorów krajobrazowych oraz przyrodniczych. Po obiekcie można się poruszać wyłącznie po wyznaczonej stromej ścieżce na szczyt wzgórza (początek od strony autostrady A6). Roślinność kserotermiczną można oglądać zarówno z ww. ścieżki, jak i ze szlaku u podnóża zbocza. Oprócz typowej roślinności ciepłolubnej, jednymi z najpiękniejszych osobliwości florystycznych rezerwatu są ostnice włosowate (Stipa capillata) i sasanki łąkowe (Pulsatilla pratensis).

Galeria obszaru:

Lokalizacja:

Obszar przygraniczny w miejscowościach Barnisław/ na granicy z Meklemburgią Pomorzem-Przednim oraz  Rosówek i Pargowo/ na granicy z Brandenburgią. Murawy kserotermiczne występują tu niestety fragmentarycznie i to dosłownie w pasie granicznym pomiędzy polskimi i niemieckimi instalacjami granicznymi (słupkami i rowami). Najładniejsze płaty muraw można zobaczyć z nieutwardzonej  drogi w najbardziej wysuniętym na zachód fragmencie miejscowości Barnisław oraz ze ścieżki rowerowej prowadzącej z Rosówka do Neu Rossow. Pięknie prezentuje się także obszar muraw w granicach Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry. Ten teren jest już znacznie rozleglejszy i sięga do brzegów rzeki – można tam dojść po drogach gruntowych z miejscowości Pargowo lub Staffelde.

Jednymi z najciekawszych okazów roślin jakie można spotkać na tym obszarze są goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata) i traganek duński (Astragalus danicus). Poza fragmentem w Rosówku, płaty te podlegają ochronie czynnej (koszeniu i wypasowi owiec) w ramach projektu INT162.

Galeria obszaru:

Lokalizacja:

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Um Sie anzuregen, die Schönheit des Lebensraumes Trockenrasen im Fördergebiet des Programms INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen kennen zu lernen, laden wir Sie herzlich zu selbständigen Wanderungen auf erschlossenen Routen innerhalb der Grenzen der polnischen und deutschen Schutzgebiete und darüber hinaus ein.

Die Wende von Mai und Juni ist einer der schönsten Momente auf Trockenrasen. Es lohnt dann, diese bunten Steppenwiesen zu beobachten. Im Zuge der Sammlung der Dokumentation für das ProjektSchutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet haben wir Beschreibungen von einigen der interessantesten, allgemein zugänglichen Stellen gesammelt, z.B. in Naturschutzgebieten, Nationalparks, Landschaftsschutzparks, ökologischen Nutzflächen, Naturdenkmälern und in den Gebieten Natura 2000, sowie in Grenzgebieten der Woiwodschaft Zachodniopomorskie (in den Gemeinden Kołbaskowo, Chojna, Cedynia und Warnice) sowie in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg in Deutschland, wo man die Schönheit des oben genannten Lebensraums bewundern kann. In folgenden Newslettern werden wir alle zwei Wochen nacheinander sehenswerte Gebiete vorstellen.

Wir beginnen mit den Trockenrasen in der Gemeinde Kołbaskowo in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie – als erstes schlagen wir das Naturschutzgebiet “Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem” (gleichzeitig ein Fragment des Landschaftsschutzparks Unteres Odertal und des Gebiets Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLH320003) vor. Zum Objekt führt eine idyllische Wander- und Fahrradroute seitens Siadło Dolne.

Zum Naturschutzgebiet gehört der sog. Morenka-Hügel mit einer Höhe von 65 m über dem Meeresspiegel, von dessen Gipfel sich ein schöner Blick auf das Odertal bietet. Das Naturschutzgebiet wurde 1973 gegründet, um die einzigartige Landschafts- und die Naturvorzüge zu schützen. Das Objekt darf nur über einen ausgewiesenen steilen Pfad passiert werden (Start von der Autobahn A6). Die Trockenrasen kann man sowohl von dem oben erwähnten Pfad als auch von der Route am Fuß des Hangs aus betrachten. Neben den typischen thermophilen Vegetationen gehören zu den schönsten floristischen Besonderheiten des Naturschutzgebietes der Haar-Pfriemengras (Stipa capillata) und die Wiesen-Kuhschelle (Pulsatilla pratensis).

Galerie von dem Gebiet:

 

 

Standort:

Grenzgebiet an den Ortschaften Barnisław/ an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern sowie Rosówek und Pargowo/ an der Grenze zu Brandenburg. Leider kommen die Trockenrasen hier nur fragmentarisch vor, buchstäblich im Grenzstreifen zwischen polnischen und deutschen Grenzanlagen (Pfosten und Gräben). Die schönsten Trockenrasenflächen kann man von dem unbefestigten Weg im westlichsten Teil von Barnisław und vom Radweg zwischen Rosówek und Neu Rossow sehen. Schön sieht auch die Trockenrasenfläche innerhalb der Grenzen des Nationalparks Unteres Odertal aus. Das Gebiet ist viel größer und reicht bis an die Ufer des Flusses – es kann auf den Wegen von Pargowo oder Staffelde aus erreicht werden.

Die interessantesten Pflanzen, die man in diesem Gebiet vorfinden kann, sind der Kreuz-Enzian (Gentiana cruciata) und Dänischer Tragant (Astragalus danicus). Außer der Fläche bei Rosówek unterliegen diese Flächen den aktiven Schutzmaßnahmen (Mahd und Beweidung mit Schafen) im Rahmen des Projekts INT162.

Galerie von dem Gebiet:

Standort:

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik