Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część V)

Führungen durch Trockenrasen - nicht nur diese, die im Projekt INT162 gepflegt werden! (Teil V)

6 czerwca 2022
Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część V)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Tym razem polecamy wycieczkę na płaty muraw najbardziej wysunięte na południe województwa zachodniopomorskiego. Są to trzy ogólnodostępne użytki ekologiczne: “Murawa ostnicowa”, “Wydma Błeszyńska” i “Murawa Błeszyńska” na terenie gminy Mieszkowice w województwie zachodniopomorskim.

Te formy ochrony przyrody zostały ustanowione w 2005 r. na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Mieszkowice dla zachowania mozaiki ekosystemów i związanej z nimi bioróżnorodności biologicznej.

“Murawa ostnicowa” – wśród roślinności ciepłolubnej, na łącznej powierzchni 0,95 ha, występują tu stanowiska m.in. ostnicy włosowatej (Stipa capillata), turzycy delikatnej (Carex supina) i goździka kartuzka (Dianthus carthusianorum). Dotrzeć do obiektu można po publicznej, nieutwardzonej drodze gruntowej, która przebiega przez sam użytek (cenniejszy fragment murawy występuje po stronie północnej ww. drogi) lub zjechać z drogi wojewódzkiej nr 126 do “Kamiennej Ściany Chwały” i następnie w kierunku punktu widokowego z bunkrem, zostawić tam samochód i pieszo dojść do murawy. piękny widok na murawę roztacza się także z ww. punktu.

 

“Błeszyńska Wydma” – jak sama nazwa wskazuje to wydma o powierzchni 0,80 ha, porośnięta chrobotkami (Cladonia spp.), turzycą piaskową (Carex arenaria) i na skrajach ostnicą włosowatą. Zlokalizowana jest w odległości około 60 metrów od drogi gminnej prowadzącej do Starego Błeszyna.

 

“Murawa Błeszyńska” – to dwa płaty myrawy kserotermicznej o łącznej powierzchni 2,72 ha, na których rosną m.in.: stanowisko m.in. ostnica włosowata i  czyściec prosty (Stachys recta). Dojść lub dojechać na rowerze do zachodniego fragmentu użytku można po nieutwardzonej drodze leśnej prowadzącego z Gozdowic. Drugi, wschodni fragment użytku graniczy bezpośrednio z miejscowością Stary Błeszyn, gdzie można zaparkować samochód.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik