Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część V)

Führungen durch Trockenrasen - nicht nur diese, die im Projekt INT162 gepflegt werden! (Teil V)

6 czerwca 2022
Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część V)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Tym razem polecamy wycieczkę na płaty muraw najbardziej wysunięte na południe województwa zachodniopomorskiego. Są to trzy ogólnodostępne użytki ekologiczne: “Murawa ostnicowa”, “Wydma Błeszyńska” i “Murawa Błeszyńska” na terenie gminy Mieszkowice w województwie zachodniopomorskim.

Te formy ochrony przyrody zostały ustanowione w 2005 r. na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Mieszkowice dla zachowania mozaiki ekosystemów i związanej z nimi bioróżnorodności biologicznej.

“Murawa ostnicowa” – wśród roślinności ciepłolubnej, na łącznej powierzchni 0,95 ha, występują tu stanowiska m.in. ostnicy włosowatej (Stipa capillata), turzycy delikatnej (Carex supina) i goździka kartuzka (Dianthus carthusianorum). Dotrzeć do obiektu można po publicznej, nieutwardzonej drodze gruntowej, która przebiega przez sam użytek (cenniejszy fragment murawy występuje po stronie północnej ww. drogi) lub zjechać z drogi wojewódzkiej nr 126 do “Kamiennej Ściany Chwały” i następnie w kierunku punktu widokowego z bunkrem, zostawić tam samochód i pieszo dojść do murawy. piękny widok na murawę roztacza się także z ww. punktu.

 

“Murawa Błeszyńska” – to dwa płaty myrawy kserotermicznej o łącznej powierzchni 2,72 ha, na których rosną m.in.: stanowisko m.in. ostnica włosowata i  czyściec prosty (Stachys recta). Dojść lub dojechać na rowerze do zachodniego fragmentu użytku można po nieutwardzonej drodze leśnej prowadzącego z Gozdowic. Drugi, wschodni fragment użytku graniczy bezpośrednio z miejscowością Stary Błeszyn, gdzie można zaparkować samochód.

 

“Błeszyńska Wydma” – jak sama nazwa wskazuje to wydma o powierzchni 0,80 ha, porośnięta chrobotkami (Cladonia spp.), turzycą piaskową (Carex arenaria) i na skrajach ostnicą włosowatą. Zlokalizowana jest w odległości około 60 metrów od drogi gminnej prowadzącej do Starego Błeszyna.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Diesmal empfehlen wir einen Ausflug auf die Trockenrasenflächen in den südlichsten Teilen der Woiwodschaft Zachodniopomorskie. Es handelt sich um drei öffentlich zugängliche ökologische Nutzflächen: „Murawa ostnicowa“, „Wydma Błeszyńska“ und „Murawa Błeszyńska“ in der Gemeinde Mieszkowice in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie.

Diese Formen des Naturschutzes wurden 2005 auf den vom Forstamt Mieszkowice verwalteten Flächen eingerichtet, um das Mosaik der Ökosysteme und die damit verbundene biologische Vielfalt zu erhalten.

„Murawa ostnicowa” – unter der wärmeliebenden Vegetation befinden sich auf einer Gesamtfläche von 0,95 Hektar unter anderem Bestände von dem Haar-Pfriemengras (Stipa capillata), der Niedrigen Segge (Carex supina) und der Kartäusernelke (Dianthus carthusianorum). Man erreicht die Fläche über einen öffentlichen, unbefestigten Feldweg, der durch die eigentliche Trockenrasenfläche führt (der wertvollere Teil der Fläche befindet sich auf der Nordseite der oben genannten Straße), oder indem man von der Woiwodschaftsstraße Nr. 126 zum Objekt „Kamienna Ściana Chwały“ und dann zum Aussichtspunkt mit einem Bunker abbiegt, dort das Auto stehen lässt und die Trockenrasenfläche zu Fuß erreicht.

 

Murawa Błeszyńska – es sind zwei Trockenrasenflächen mit der Gesamtgröße von 2,72 ha, wo sich u.a. Standorte von dem Haar-Pfriemengras und dem Aufrechten Ziest (Stachys recta) befinden. Der westliche Teil des Gebiets ist über einen unbefestigten Waldweg von Gozdowice aus zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Der zweite, östliche Teil der Fläche grenzt direkt an das Dorf Stary Błeszyn, wo man das Auto abstellen kann.

 

„Błeszyńska Wydma” – ist eine Düne mit der Fläche von 0,80 ha, bewachsen mit Cladonia-Arten (Cladonia spp.), mit Sand-Segge (Carex arenaria) und an den Rändern mit Harr- Pfriemengras (Stipa capillata). Sie liegt ca. 60 m von der Gemeindestraße in Richtung Stary Błeszyn entfernt.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik