Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część IV)

Führungen durch Trockenrasen - nicht nur diese, die im Projekt INT162 gepflegt werden! (Teil IV)

31 maja 2022
Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część IV)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Wraz z sezonem wegetacyjnym roślin ciepłolubnych powracamy do wykazu najciekawszych ogólnodostępnych miejsc z murawami kserotermicznymi i napiaskowymi, które proponujemy odwiedzić. Kolejne miejsca to pięć użytków ekologicznych i dwa nieobjęte ochroną płaty siedliska na terenie gminy Cedynia w województwie zachodniopomorskim.

W zeszłym roku, jako murawy kserotermiczne warte zobaczenia w gminie Cedynia, przedstawiliśmy dwa rezerwaty przyrody „Bielinek”„Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego” oraz użytek ekologiczny „Murawa koło Kostrzynka”. Prezentowane obecnie użytki ekologiczne są mniej znane, a zlokalizowane pomiędzy miejscowościami Stary Kostrzynek i Siekierki:

“Murawa Kartuzek” – użytek ustanowiony w 2006 r. dla ochrony murawy ostnicowej Potentillo – Stipetum capillatae na łącznej powierzchni 0,47 ha. Stanowi nieużytek pokopalniany na bardzo stromych zboczach jaru. Stanowisko m. in. ostnicy włoskowatej (Stipa capillata), kostrzewy szczeciniastej (Festuca ovina trachyphylla), tymotki Boehmera (Phleum phleoides), driakwi gołębiej  (Scabiosa columbaria), wilżyny ciernistej (Ononis spinosa), goździka kartuzka (Dianthus carthusianorum), pięciornika piaskowego (Potentilla arenaria), rozchodników (Sedum spp.) i  kocanek pisakowych (Helichrysum arenarium). Niestety obiekt jest zlokalizowany bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 126, a w najbliższym sąsiedztwie nie ma parkingu bądź możliwości bezpiecznego zaparkowania na poboczu drogi. Murawę można więc podziwiać z samochodu – najlepiej na przełomie czerwca i lipca, gdy goździki i ostnice są już dobrze widoczne lub przyjechać na miejsce rowerem (spaceru po drodze – nie polecam!).

 

Dwa płaty przy drodze gminnej z kostki brukowej za Starą Rudnicą stanowiące mozaikę muraw kserotermicznych i napiaskowych. Są oddalone od siebie około 300 metrów. Tutaj proponuję zobaczyć te dwa, ale podobnych płatów muraw w okolicy jest jeszcze kilka. Choć siedliska wyglądają niepozornie (nie maja więcej niż 0,5 ha), to można na nich spotkać rzadkie i chronione gatunki kserotermiczne, w tym: pajęcznicę liliowatą (Anthericum liliago).  Przy każdym z nich jest ustawiona tablica informacyjna. Jadąc pojazdem można zostawić go na poboczu drogi.

 

„Na Nieużytku” – użytek ustanowiony w 2006 r. dla ochrony stanowiska ostnicy włosowatej na powierzchni 0,80 ha  Za starą Rudnicą należy skręcić w pierwszą drogę leśną i przemieścić się nią około 150 metrów.

 

 

“Ostnice pod Rudnicą” – użytek ustanowiony w 2006 r., na powierzchni powierzchni 0,57 ha, dla ochrony najliczniejszego w kraju stanowiska ostnicy piaskowej (Stipa borysthenica), gatunku skrajnie zagrożonego wyginięciem w Polsce. Roślina ta występuje w kraju jedynie na trzech znanych stanowiskach.  Znajduje się w sąsiedztwie  użytku “Na Nieużytku”, tj. zaledwie 105 metrów dalej.

 

„Na Skarpie”– użytek ustanowiony w 2006 r. dla ochrony  murawy ostnicowej Potentilo – Stipetum capillatae na stromej skarpie doliny Odry o powierzchni 0,57 ha. Jest to stanowisko m.in.: ostnicy włosowatej (Stipa capillata), czyśćca prostego (Stachys recta), turzycy piaskowej (Carex arenaria) i kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium). Tutaj także nie ma możliwości zaparkowania pojazdu obok murawy. A najbezpieczniej jest dojść do obiektu wzdłuż grodzenia sąsiedniej działki z uprawą rolną.

 

“Ostnice nad Kruszarnią”   –  użytek ustanowiony w 2013 r. w celu ochrony stromego zbocza porośniętego ciepłolubnymi murawami napiaskowymi, na powierzchni 2,91 ha. Południowa granica użytku oznaczona tablicą urzędową może zmylić – jest tak zarośnięta leszczyną pospolitą  (Corylus avellana) i robinią akacjową (Robinia pseudoacacia), że może się wydawać, że nie trafiliśmy na żadną murawę. Dalej znajdują się ruiny poniemieckiej kruszarni i wreszcie strome zbocze ze stanowiskiem ostnicy piaskowej (Stipa borysthenica). To także  jedno z trzech stanowisko tej rośliny w Polsce! Do obiektu można dostać się pieszo lub rowerem po drodze leśnej – dojazdem pożarowym nr 20.

 

Wszystkie wymienione powyżej użytki i płaty znajdują się na gruntach  w zarządzie Nadleśnictwa Mieszkowice.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznymfinansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik