Wizyta studyjna na murawach kserotermicznych projektu INT162

Studienreise zu den Trockenrasen im Rahmen des Projekts INT162

22 października 2021
Wizyta studyjna na murawach kserotermicznych projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 22.10.2021 r. odbyła się pierwsza całodniowa wizyta studyjna w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. Wydarzenie miało na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody po obu stronach granicy. Przedstawiciele Federacji Zielonych “GAJA” zaprezentowali uczestnikom płaty muraw kserotermicznych w pasie granicznym przy miejscowości Pargowo (gmina Kołbaskowo) oraz płaty muraw w Mętnie i parku naturalistyczno-krajobrazowym „Dolina Miłości” (gmina Chojna), na których przeprowadzane były zabiegi koszenia, usuwania krzewów i wypasu owiec oraz omówili walory tych terenów i problemy związane z realizacją projektu.

Pomimo wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V., Powiatu Vorpommern-Greifswald, oraz Wspólnego Sekretariatu Interreg V A [Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)].

Wizyta odbyła się z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

W projekcie przewidziane są jeszcze dwie wizyty po stronie partnerów z Niemiec, które zorganizowane zostaną w 2022 r.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Am 22.10.2021 fand die erste ganztägige Studienreise im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” statt. Ziel der Veranstaltung war es, die Zusammenarbeit zwischen den auf beiden Seiten der Grenze tätigen Naturschutzeinrichtungen  zu stärken.

Vertreter der Föderation der Grünen “GAJA” präsentierten den Teilnehmern die Trockenrasen im Grenzstreifen bei Pargowo (Gemeinde Kołbaskowo) sowie Trockenrasenflächen bei Mętno und im Natur- und Landschaftspark “Tal der Liebe (Gemeinde Chojna), wo Mahd, Entbuschung und Schafbeweidung durchgeführt wurden, und erörterten die Vorzüge dieser Gebiete und die mit der Projektdurchführung verbundenen Probleme.

 

P

An der Veranstaltung nahmen trotz außergewöhnlich schlechter Wetterbedingungen Vertreter des Landschaftspflegeverbandes Uckermark-Schorfheide e.V., des Landkreises Vorpommern-Greifswald und des Gemeinsamen Sekretariats Interreg V A  Mecklenburg – Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels “Europäische territoriale Zusammenarbeit” des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)] teil.

Der Besuch fand unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards im Zusammenhang mit COVID-19 statt.

Im Rahmen des Projekts sind zwei weitere Besuche auf der Seite der deutschen Partner geplant, die im Jahr 2022 stattfinden werden.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik