Umacnianie transgranicznej współpracy organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej w projekcie INT162

Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen und Gebietskörperschaften im Projekt INT162

4 listopada 2020
Umacnianie transgranicznej współpracy organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 03.11.2020 r. partnerzy Projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” ze strony Federacji Zielonych „GAJA”, Powiatu Vorpommern-Greifswald i Stowarzyszenia utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V. (LPV) samodzielnie zabrali się do rozbiórki starego grodzenia granicznego w miejscowości Barnisław. Działanie to było jednym z elementów przystosowania instalacji granicznych do planowanego wypasu owiec.

Grodzenie, a raczej jego pozostałości to betonowe słupy i skorodowana druciana siatka, które od 2004 r. nie pełnią żadnej funkcji związanej z ochroną granicy państwowej. Słupy pozostawione zostały na gruncie (projekt nie przewidywał ich likwidacji), natomiast siatka na odcinakach co 50 metrów  została dosłownie „połamana” na części i zebrana do polipropylenowych worków. Tylko w kilku miejscach przy usuwaniu drutu należało posiłkować się szlifierką kątową zasilaną przenośnymi akumulatorami, nożycami bądź przecinakami do metalu. W wyniku prac udrożnione i poszerzone zostały przejścia dla zwierząt przez istniejący rów graniczny.

Łącznie zebrano 9 pełnych worków drutu. Niestety nie udało się go od razu wywieść do punktu odbioru złomu. Otóż jedyna przejezdna dla samochodu terenowego z przyczepką droga dojazdowa do pasa granicznego (gminna i ogólnodostępna!) została zablokowana przez rozstawiony pastuch elektryczny i wypasające się krowy.

Z wywozem trzeba będzie poczekać kilkanaście dni i odbędzie się on za wiedzą Straży Granicznej.

 

Zrealizowane wspólnie działanie posłużyło nie tylko czynnej ochronie muraw kserotermicznych. Jednym z głównych celów realizacji projektu INT162 jest także umacnianie transgranicznej współpracy organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej w kwestii ochrony przyrody, a wspólna praca w terenie jak najbardziej „zacieśniła” współpracę parterów projektu 😊.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162         Umacnianie transgranicznej współpracy organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym  finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz jako zadanie publiczne jest także współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


Am 03.11.2020 haben die Partner des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” von der Föderation der Grünen „GAJA”, vom Landkreis VorpommernGreifswald und von dem Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V. (LPV) in der Eigenleistung angefangen, den alten Grenzzaun in der Ortschaft Barnisław abzubauen. Diese Aktivität war eins der Elemente der Anpassung von Grenzanlagen an die geplante Schafbeweidung.

Der Zaun, oder eher seine Überreste, besteht aus Betonpfosten und dem durchgerosteten Maschendraht, die seit 2004 keine Funktion im Zusammenhang mit dem Schutz der Staatsgrenze erfüllen. Die Pfosten blieben auf dem Grundstück zurück (im Projekt wurde deren Liquidierung nicht vorgesehen), und der Maschendraht wurde in Abschnitten je 50 Meter buchstäblich in Teile „gebrochen” und in Polypropylen-Säcke mit 120-L-Volumen verpackt. Nur an wenigen Stellen war es notwendig, einen Winkelschleifer, der mit tragbaren Batterien betrieben wurde, eine Schere oder einen Metallschneider zu verwenden, um den Draht zu entfernen. Als Ergebnis der Arbeiten wurden die Durchgänge für Tiere durch den bestehenden Grenzgraben geräumt und verbreitert.

Insgesamt wurden 9 volle Säcke Draht gesammelt. Leider ist es nicht gelungen, ihn gleich zum Schrottplatz zu bringen. Der einzige Weg, auf dem man mit einem Geländewagen mit Anhänger dahin kommen kann (allgemein zugängliche Gemeindestraße!) wurde durch einen aufgestellten Elektrozaun und die dort weidenden Kühe blockiert.

Mit der Abfuhr müssen wir mehrere Tage abwarten und sie wird mit Wissen des Grenzschutzes erfolgen.

Die gemeinsame Aktivität diente nicht nur dem aktiven Schutz der Trockenrasen. Eines der Hauptziele des Projekts INT162 ist auch die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen und Gebietskörperschaften auf dem Gebiet des Naturschutzes, und die gemeinsame Arbeit draußen hat die Zusammenarbeit der Projektpartner weitestgehend “gestärkt” 😊.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie als öffentliche Aufgabe aus Mitteln der Woiwodschaft Zachodniopomorskie mitfinanziert.

Zamknij przybornik