Ulotka projektu INT162

Flyer zum Projekt INT162

24 listopada 2021
Ulotka projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Kolejnym z działań promocyjnych w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” było wydanie ulotki dotyczącej znaczenia muraw dla bioróżnorodności, sposobów ochrony tego siedliska oraz założeń i finansowania projektu. Zaprojektowaniem i wykonaniem materiału zajął się partner projektu – Powiat Vorpommern-Greifswald.

Ulotka wydrukowana została w wersji niemieckiej oraz polskiej i będzie rozdawana w ramach promocji na różnych event’ach, w których uczestniczyć będą wszyscy partnerzy projektu. Przekazywane tymi sposobami informacje, zgodnie z założeniami projektu, mają wpłynąć na zmianę świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody.

Ulotkę w całości można zobaczyć tutaj: w wersji PLw wersji DE.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Die nächste Aufgabe im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit im Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” war die Herausgabe eines Flyers bezüglich der Bedeutung der Trockenrasen für die Biodiversität, der Methoden zum Schutz dieses Lebensraums sowie der Grundsätze und der Finanzierung des Projekts. Der Entwurf und die Herstellung des Materials wurde durch den Projektpartner – Landkreis Vorpommern-Greifswald übernommen.

Der Flyer wurde in der deutschen und der polnischen Sprachvariante gedruckt und wird im Rahmen von verschiedenen Events verteilt, an denen alle Projektpartner teilnehmen werden. Die auf diese Art. und Weise verteilten Informationen sollen gemäß den Grundsätzen des Projekts eine Änderung des öffentlichen Bewusstseins hinsichtlich des Naturschutzes bewirken.

Der Flyer ist vollständig hier zu sehen: Version PL und Version DE.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik