Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

Vernetzung der deutschen und polnischen im Naturschutz ehrenamtlich Engagierten im Unteren Odertal

27 września 2021
Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 25.09.2021 r. w Szczecinie odbyły się warsztaty z zakresu Tworzenia polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry w ramach projektu pn. „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135). Uczestniczyli w niej przedstawiciele Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry,  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz organizacji pozarządowych i lokalnych aktywistów działających na terenie Polski i Niemiec w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu, turystyki itp.

Jednym z ważnych kryteriów przyznawanych funduszy unijnych z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na działania dedykowane zachowaniu bioróżnorodności jest powiązanie planowanego przedsięwzięcia  z innymi zrealizowanymi bądź realizowanymi projektami / inicjatywami w tym zakresie. Odbiorcy każdego projektu, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, powinni mieć możliwość korzystania ze wspólnych doświadczeń oraz nawiązanej współpracy w rejonie przygranicznym dla osiągnięcia wspólnego celu jakim jest ochrona przyrody w regionie.

W ramach ww. spotkania przedstawiciele Federacji Zielonych “GAJA” opowiadali m.in. o projektach realizowanych w ramach ww. Programu, tj.: „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162) i „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” (INT142).

Wydarzenie pozwoliło na wymianę doświadczeń i zapoznanie Partnerów po obu stronie granicy, co w przyszłości umożliwić ma pisanie i realizację nowych projektów służących utrzymaniu bioróżnorodności w Dolinie Dolnej Odry. Wystawiane były także liczne materiały drukowane przywiezione przez uczestników.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Am 25.09.2021 fand in Szczecin der Workshop Vernetzung der deutschen und polnischen im Naturschutz ehrenamtlich Engagierten im Unteren Odertal im Rahmen des Projekts  Natur ohne Grenzen im Einzigartigen Unteren Odertal“ (INT135) statt. An der Veranstaltung nahmen Vertreter des Nationalparks Unteres Odertal, der Landschaftsschutzparkverwaltung der Woiwodschaft Zachodniopomorskie sowie der Nichtregierungsorganisationen und lokale Aktivisten teil, die in Polen und Deutschland in den Bereichen Naturschutz, Landschaftsschutz, Tourismus usw. tätig sind.

Eins der wichtigen Kriterien für die Zuteilung der EU-Fördermittel aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) für Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität ist die Verbindung des geplanten Vorhabens mit anderen Projekten / Initiativen in diesem Bereich, die umgesetzt wurden oder sich in Umsetzung befinden. Die Empfänger der einzelnen Projekte, sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite, sollten von den gemeinsamen Erfahrungen und der in der Grenzregion etablierten Zusammenarbeit profitieren können, um das gemeinsame Ziel des Naturschutzes in der Region zu erreichen.

Im Rahmen des o.g. Treffens erzählten die Vertreter der Föderation der Grünen „GAJA” u.a. über die Projekte, die im Rahmen des o.g. Programms umgesetzt werden, d.h.: „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162) und „Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald.” (INT142).

Die Veranstaltung ermöglichte einen Erfahrungsaustausch und das Kennenlernen der Partner auf beiden Seiten der Grenze, was in Zukunft die Ausarbeitung und Umsetzung neuer Projekte zur Erhaltung der Biodiversität im Unteren Odertal ermöglichen wird. Es wurden auch zahlreiche von den Teilnehmern mitgebrachte Druckmaterialien ausgestellt.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik