Trzecia wizyta studyjna w ramach projektu INT162

Dritter Studienreise zu den Trockenrasen im Rahmen des Projekts INT162

19 września 2022
Trzecia wizyta studyjna w ramach projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Za nami ostatnia wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu pn.  „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. W dniu 16.09.2022 r.  gospodarzem wizyty po stronie Mecklemburgii-Pomorza Przedniego był Powiat Vorpommern-Greifswald, a uczestnicy mogli zwiedzić obszary: „Trockenhänge Nadrensee” (gm. Nadrensee),  „Kleiner Franzosenberg” (gm. Büssow), „Helle” (gm. Neuhof), „Alte Kiesgrube Wollin” (gm. Wollin) i „Radewitzer Heide” (gm. Radewitz) oraz dowiedzieć się na temat występujących na ich terenie rzadkich i zagrożonych gatunkach roślin ciepłolubnych, problemach w realizacji ich ochrony i przede wszystkim o realizowanych działaniach koszenia, usuwania krzewów oraz wypasu owiec w ramach projektu INT162.

Powierzchniowy pomnik przyrody „Trockenhänge Nadrensee” – trzy fragmenty ozu całkowicie otoczone gruntami ornymi. Swobodne zwiedzanie terenu mogło odbyć się właśnie teraz, gdyż wcześniej dostęp uniemożliwiały zwarte łany kukurydzy. Jest to dobrze zachowana murawa kserotermiczna z potwierdzonymi w bieżącym roku stanowiskami sasanki łąkowej (Anemone pratensis). Powierzchniową formą ochrony obszar objęty został w 1990 r.

„Kleiner Franzosenberg” koło Penkun – zbocze, które swoją nazwę wzięło od czasów napoleońskich (stanowiło jedno z miejsc pochówku żołnierzy francuskich). Pomimo kończącego się okresu wegetacyjnego można było zobaczyć na nim liczne kwitnące rośliny ciepłolubne i niestety przekwitnięte już: ostnice piaskowe (Stipa borysthenica) i goryczki krzyżowe (Gentiana cruciata).

Powierzchniowy pomnik przyrody „Helle” koło Neuhof – to również zbocze z murawą, które po stronie Mecklemburgii-Pomorza Przedniego  otaczają wyłącznie grunty orne (stąd miejscami bardzo dobrze widoczny jest spływ biogenów), a od strony Brandenburgii – rezerwat przyrody (mocno zarośnięty przez drzewa i krzewy).

„Alte Kiesgrube Wollin” – zbocze po starej żwirowni i zarazem najmniejszy 0,33 ha płat murawy w projekcie. Jest to także najprawdopodobniej jedyne stanowisko głowienki wielkokwiatowej (Prunella grandiflorana) terenie powiatu Vorpommern-Greifswald. Zbocze otoczone jest lasem i polami ornymi, a od dołu zbocza intensywnie wkracza robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) i od 2021 r. – słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus).

„Radewitzer Heide” – obszar chronionego krajobrazu w dolinie rzeki Randow obejmuje nie tylko pastwiska ale i stare sady. Zamiast koszenia i usuwania krzewów prowadzony jest tu wypas owiec. Stado składające się obecnie z 83 zwierząt tworzą owce z dwóch ras: czarnogłówka i pomorska.

Wydarzenie miało na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody po obu stronach granicy. Uczestniczyli w  przedstawiciele wszystkich partnerów projektu.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik