Terenowa wymiana doświadczeń w zakresie ochrony muraw kserotermicznych

Erfahrungsaustausch vor Ort im Bereich des Schutzes der Trockenrasen

1 lipca 2021
Terenowa wymiana doświadczeń w zakresie ochrony muraw kserotermicznych

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Jednym z ważnych kryteriów przyznawanych funduszy unijnych z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na działania dedykowane zachowaniu bioróżnorodności jest powiązanie planowanego przedsięwzięcia  z innymi zrealizowanymi bądź realizowanymi projektami / inicjatywami w tym zakresie. Odbiorcy każdego projektu, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, powinni mieć możliwość korzystania ze wspólnych doświadczeń oraz nawiązanej współpracy w rejonie przygranicznym dla osiągnięcia wspólnego celu jakim jest ochrona przyrody w regionie.

Wybór przeprowadzanych obecnie działań w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162) opierał się przede wszystkim na własnych doświadczeniach partnerów, w zakresie ochrony tego siedliska. Nie obyło się jednak bez rozpoznania doświadczeń innych jednostek zajmujących się ochroną muraw w ramach projektów realizowanych w latach 2008-2018.

Teraz także dzielimy się wiedzą i korzystamy z doświadczeń innych jednostek. Najlepszym tego przykładem jest nasz udział jako prelegenci w webinarium (09.06.2021 r.)  i w wycieczce terenowej (30.06.2021 r.) przeprowadzonych w ramach projektu pn. „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135).   I tu z “doświadczenia” możemy śmiało powiedzieć, że najlepsze pomysły i wymiana wiedzy następuje w terenie – bez względu na warunki pogodowe.

Wycieczka zorganizowana 30.06 umożliwiła uczestnikom bardzo szczegółowe zapoznanie się z powierzchniami, na których przeprowadzano trzy rodzaje zabiegów ochrony muraw: kontrolowane wypalanie na płatach siedliska w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry oraz usuwanie krzewów i koszenie w rezerwacie przyrody “Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego”. Przewodnikami po ww. terenach byli pan Tim Bornholdt (przedstawiciel Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry) po stronie niemieckiej i pan Zbigniew Prucnal  (przedstawiciel Nadleśnictwa Mieszkowice) po stronie polskiej. Oprócz wątków przyrodniczych, uczestnikom udało się także uzyskać sporo informacji o kwestiach społeczno-gospodarczych obszaru i ciekawostkach historycznych.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Ein wichtiges Kriterium für die Bewilligung von EU-Fördermitteln aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) für Maßnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt ist die Verknüpfung des geplanten Projektes mit anderen abgeschlossenen oder laufenden Projekten und Initiativen in diesem Bereich. Die Empfänger jedes Projektes, sowohl auf der polnischen als auch auf der deutschen Seite, sollten von den gemeinsamen Erfahrungen und der in der Grenzregion etablierten Zusammenarbeit profitieren können, um das gemeinsame Ziel des Naturschutzes in der Region zu erreichen.

Die Auswahl der Aktivitäten, die im Rahmen des Projektes „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162) basierte vor allem auf den eigenen Erfahrungen der Partner mit dem Schutz dieses Lebensraums. Es erfolgte jedoch nicht ohne Beachtung der Erfahrungen anderer Einrichtungen, die sich mit dem Schutz der Trockenrasen im Rahmen von Projekten in den Jahren 2008-2018 beschäftigen.

Jetzt teilen wir auch Kenntnisse und nutzen die Erfahrungen anderer Einrichtungen. Das beste Beispiel dafür ist unsere Teilnahme als Referenten an einem Webinar (09.06.2021) und einer Exkursion (30.06.2021) im Rahmen des Projektes „Natur ohne Grenzen im einzigartigen Unteren Odertal” (INT135)Und hier können wir aus “Erfahrung” sagen, dass die besten Ideen und der Wissensaustausch vor Ort stattfinden – und zwar unabhängig von den Wetterbedingungen.

Die am 30. Juni organisierte Exkursion ermöglichte es den Teilnehmern, die Flächen im Detail kennenzulernen, auf denen drei Arten von Maßnahmen zum Schutz der Trockenrasen durchgeführt wurden: kontrolliertes Abbrennen auf den Flächen im Nationalpark Unteres Odertal sowie die Entbuschung und die Mahd im Wiesław-Czyżewski-Naturschutzgebiet “Wrzosowiska Cedyńskie”. Die Führung vor Ort übernahmen auf deutscher Seite Herr Tim Bornholdt (Vertreter des Nationalparks Unteres Odertal) und auf polnischer Seite Herr Zbigniew Prucnal (Vertreter des Forstamts Mieszkowice). Neben den Naturthemen konnten die Teilnehmer auch viele Informationen über sozioökonomische Fragen der Region und über interessante historische Fakten erhalten.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik