Sprawozdanie specjalne 13/2020: Różnorodność biologiczna na użytkach rolnych – wspólna polityka rolna nie zapobiegła pogorszeniu sytuacji

10 lipca 2020
Sprawozdanie specjalne 13/2020: Różnorodność biologiczna na użytkach rolnych – wspólna polityka rolna nie zapobiegła pogorszeniu sytuacji

Przyjęte przez UE środki nie zapewniły ochrony populacji dzikich owadów zapylających – wynika z nowego sprawozdania opublikowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. była w dużej mierze nieskuteczna, jeśli chodzi o powstrzymanie spadku ich liczebności. Ponadto w kluczowych strategiach unijnych, w tym we wspólnej polityce rolnej, nie uwzględniono szczegółowych wymogów w zakresie ochrony dzikich owadów zapylających. Kontrolerzy Trybunału ustalili również, że unijne przepisy dotyczące pestycydów są jedną z głównych przyczyn zanikania tej populacji.

W Europie liczba i rozmaitość gatunków żyjących na użytkach rolnych – „różnorodność biologiczna na użytkach rolnych” – zmniejsza się od wielu lat. Przykładowo od 1990 r. populacja ptaków krajobrazu rolniczego i motyli łąkowych
zmniejszyła się o ponad 30%.

Owady zapylające – takie jak pszczoły, osy, owady bzygowate, motyle, ćmy i chrząszcze – istotnie przyczyniają się do zwiększenia ilości i poprawy jakości żywności. W minionych dziesięcioleciach zmniejszyła się jednak zarówno liczebność, jak i różnorodność gatunków dzikich owadów zapylających w UE, w dużej mierze z powodu intensywnej działalności rolniczej i stosowania pestycydów. W reakcji na ten postępujący proces Komisja Europejska stworzyła ramy działania, które w dużej mierze opierały się na inicjatywie Komisji na rzecz owadów zapylających z 2018 r. oraz strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. Ponadto w ramach obowiązujących unijnych strategii politycznych i przepisów wprowadziła ona środki, które mogą oddziaływać na dzikie owady zapylające. Kontrolerzy ocenili, na ile powyższe działania były skuteczne.

– Owady zapylające odgrywają kluczową rolę w rozmnażaniu roślin i w świadczeniu usług ekosystemowych. Spadek liczebności tych owadów stanowi duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, rolnictwa i dostaw żywności dobrej jakości – podkreślił Samo Jereb, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Inicjatywy unijne podjęte do tej pory z myślą o ochronie populacji dzikich owadów zapylających nie były niestety wystarczająco skuteczne i nie zaowocowały poprawą sytuacji.

Z treścią pełnego sprawozdania, w języku polskim, można zapoznać się tu – SR_Biodiversity_on_farmland_PL

 

Źródło: https://www.eca.europa.eu/


Zamknij przybornik