Siedliska muraw w Brandenurgii – cykl artykułów

Trockenrasen als Lebensräume in Brandenurg – eine Artikelserie

27 maja 2021
Siedliska muraw w Brandenurgii – cykl artykułów

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W ramach dalszych poszukiwań literatury dotyczącej rozmieszczenia i walorów siedlisk murawowych w zasięgu terytorialnym projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162), tym razem polecamy trzy artykuły Franka Zimmermanna, opublikowane czasopismie Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg  z 2014 r. (23), zeszyty 3-4 str. 64-67, 68-71 i 74-81.

Publikacje zawierają szczegółowe informacje o rozmieszczeniu siedlisk 6120* suche, zasobne w wapń murawy napiaskowe,  6210* półnaturalne odmiany muraw kserotermicznych i zarośli na podłożach wapiennych (FestucoBrometalia) oraz 6240* subpannońskie murawy stepowe w Brandenburgii oraz o charakteryzujących je gatunkach roślin.

Miłej lektury 🙂

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Im Rahmen der weiteren Suche nach der Literatir bezüglich der Verteilung und der Vorzüge der Trockenrasen als Lebensräume in dem Gebiet des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162) empfehlen wir diesmal drei Artikel von Frank Zimmermann, die in der Zeitschrift Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg im Jahre 2014 (23) erschienen sind, Heft 3-4 S. 64-67, 68-71 und 74-81.

Die Publikationen enthalten detaillierte Informationen über die Verteilung der Lebensräume 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen, 62100* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (FestucoBrometalia) sowie 6240* Subpannonische Steppen-Trockenrasen in Brandenburg als auch über die für sie charakteristischen Pflanzenarten.

Wir wünschen Ihnen angenehme Lekrüre 🙂

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik