Raport botaniczny projektu INT162

Botanischer Bericht zum Projekt INT162

29 listopada 2022
Raport botaniczny projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Jednym z trzech produktów (głównych wskaźników) projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym  jest raport porównujący stan siedlisk muraw kserotermicznych przed i po wykonaniu działań ochrony czynnej po obu stronach granicy. Raport jest udokumentowaniem zmian zachodzących na skutek realizacji ww. przedsięwzięcia. Zawiera wyniki prac terenowych uzyskanych dzięki współpracy polskich i niemieckich botaników na przestrzeni 3 lat, opisanych zgodnie z wspólnie ustaloną metodyką.

Autorami raportu są Marcin Wilhelm – botanik z ramienia Federacji Zielonych “GAJA”, Christian Hoffann – botanik z ramienia Stowarzyszenia utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V. oraz Johannes Fröhlich – botanik/koordynator projektu z ramienia Powiatu Vorpommern-Greifswald, a z jego dwujęzyczną treścią można się już zapoznać w zakładce projektu “Do pobrania” (plik pdf):  https://gajanet.pl/projekty/ochrona-muraw-kserotermicznych-w-polsko-niemieckim-obszarze-przygranicznym/

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Einer der drei Outputs (Hauptindikatoren) des Projekts mit dem Titel “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” ist ein Bericht, in dem der Zustand der Trockenrasen-Lebensräume vor und nach der Durchführung aktiver Schutzmaßnahmen auf beiden Seiten der Grenze verglichen wird. Der Bericht ist ein Dokument über die Veränderungen, die sich aus dem oben erwähnten Projekt ergeben haben. Es enthält die Ergebnisse von Feldarbeiten, die in Zusammenarbeit von polnischen und deutschen Botanikern über einen Zeitraum von drei Jahren durchgeführt wurden und die nach einer gemeinsam vereinbarten Methodik beschrieben wurden.

Autoren des Berichts sind Marcin Wilhelm – Botaniker seitens der Föderation der Grünen “GAJA”, Christian Hoffann – Botaniker seitens des Landschaftspflegeverbands Uckermark-Schorfheide e.V. sowie Johannes Fröhlich – Botaniker/Projektkoordinator seitens des Landkreises Vorpommern-Greifswald, und seinen zweisprachigen Inhalt kann man unter der Schaltfläche “Herunterladen” (PDF-Datei):  https://gajanet.pl/projekty/ochrona-muraw-kserotermicznych-w-polsko-niemieckim-obszarze-przygranicznym/

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik