Promocja projektu INT162 podczas seminarium i warsztatów organizowanych przez Państwowe Centrum Edukacyjne Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt INT162 während des Seminars und des Workshops, die von dem Landeslehrstätte für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung organisiert wurden

24 czerwca 2021
Promocja projektu INT162 podczas seminarium i warsztatów organizowanych przez Państwowe Centrum Edukacyjne Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 24.06.2021 r w Grünz odbyło się seminarium z warsztatami terenowymi poświęcone tematyce: “Sieć Natura 2000 – siedliska i charakterystyczne gatunki muraw kserotermicznych”.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Państwowe Centrum Edukacyjne Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Urzędzie Stanu ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Geologii (LUNG). W seminarium uczestniczyli przedstawiciele administracji, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych i zainteresowani mieszkańcy.

Jedną z prelekcji na temat projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162) przedstawił koordynator z ramienia Powiatu Vorpommern-Greifswald.

Tematyka wykładów i towarzysząca im dyskusja pozwoliły wszystkim uczestnikom na wymianę wiedzy w zakresie: rozpoznawania charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt siedlisk ciepłolubnych,  sposobów pielęgnacji muraw, problemów z nimi związanych oraz podobieństw i różnic w zabiegach ochrony czynnej podejmowanych przez różnego rodzaju jednostki po stronie niemieckiej.

Program wydarzenia dostępny jest tutaj: landeslehrst_06_programm

Prezentacja dotycząca projektu INT162 (w języku niemieckim)

Zdjęcie: J. Fröhlich.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Am 24.06.2021 fand in Grünz ein Seminar mit einem Workshop draußen statt, das dem Thema: “Das Netzwerk Natura 2000 – Lebensräume und charakteristische Arten der Trockenrasen” gewidmet war.

Die Veranstaltung wurde die von dem Landeslehrstätte für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) organisiert. An dem Seminar nahmen Vertreter der Verwaltung, wissenschaftlicher Einrichtungen, NGOs und interessierte Einwohner teil.

Einer der Vorträge zum Thema des Projekts Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162) wurde vom Koordinator seitens des Landkreises Vorpommern-Greifswald präsentiert.

Die Themen der Vorträge und die begleitende Diskussion ermöglichten allen Teilnehmern einen Wissensaustausch über: das Erkennen von charakteristischen Pflanzen- und Tierarten thermophiler Lebensräume, Methoden der Trockenrasenpflege, damit verbundene Probleme sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei aktiven Schutzmaßnahmen verschiedener Einrichtungen auf deutscher Seite.

Das Programm der Veranstaltung befindet sich hier: landeslehrst_06_programm

Die Präsentation zum Projekt INT162 (in der deutschen Sprache).

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik