Promocja Federacji Zielonych “GAJA” w ramach projektu INT162

Werbung für die Föderation der Grünen "GAJA" im Rahmen des Projekts INT162

4 stycznia 2021
Promocja Federacji Zielonych "GAJA" w ramach projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Jako jedno z działań promocyjnych w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” zaplanowano wydanie ulotek dotyczących działalności Stowarzyszenia Federacja Zielonych “GAJA”.  W skrócie opisano w nich cele statutowe organizacji oraz najważniejsze ze zrealizowanych i realizowanych obecnie projektów przyrodniczych.

Dokument wydrukowany został w wersji polsko-niemieckiej i będzie rozdawany w ramach promocji na różnych event’ach, w których uczestniczyć będą wszyscy partnerzy projektu.

Ulotkę w całości można także zobaczyć tutaj.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Als eine der Werbemaßnahmen im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wurde die Herausgabe von Flyern über die Tätigkeit des Vereins Föderation der Grünen “GAJA” eingeplant. Es werden dort kurz die satzungsgemäßen Ziele der Organisation sowie die wichtigsten abgeschlossenen und gegenwärtig in Umsetzung befindlichen Naturprojekte beschrieben.

Das Dokument wurde in der deutsch-polnischen Version gedruckt und wird als Teil der Werbung bei verschiedenen Veranstaltungen, an denen alle Projektpartner teilnehmen, verteilt.

Den ganzen Flyer kann auch hier eingesehen werden

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik