Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Präsentation des Projekts INT162 während des Webinars zum Thema „Trockenrasenpflege in Deutschland und in Polen”

9 czerwca 2021
Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 9 czerwca 2021. odbyło się webinarium poświęcone tematyce ściśle związanej z ochroną muraw kserotermicznych. Wydarzenie zorganizowane było przez  Nationalpark Unteres Odertal – Verwaltung we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz Nadleśnictwami Chojna i Mieszkowice – w ramach projektu pn.  „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135).

Podczas wykładów praktycznych przedstawione zostały przykłady różnych działań realizowanych przez odpowiedzialne instytucje po stronie niemieckiej i polskiej, np. wypalanie, które jest praktykowane w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry oraz koszenie, usuwanie zarośli i wypas owiec, które przeprowadzone zostały w 2020 r. w ramach projektu pn. “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162). Koordynatorzy naszego projektu byli nie tylko prelegentami ale prowadzili odpowiadali także na liczne pytania dotyczące zastosowanych metod ochrony. Zadawane pytania i dyskusja pozwoliły wszystkim uczestnikom na wymianę wiedzy w zakresie sposobów pielęgnacji muraw, problemów z nimi związanych oraz podobieństw i różnic w przepisach prawnych obowiązujących po stronie polskiej i niemieckiej.

Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

W wydarzeniu uczestniczyły 26 osób reprezentujących organy administracji samorządowej, zarządców różnego rodzaju form ochrony przyrody, organizacje pozarządowe oraz podmioty bezpośrednio wykonujące działania ochronne.

Webinarium umożliwiło także współpracę jednostek zajmujących się ochrona przyrody i realizujących równocześnie projekty finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Więcej o samym projekcie „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135) można przeczytać w załączonej ULOTCE.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.

 

 


Am 9. Juni 2021 fans ein Webinar statt, das dem Schutz der Trockenrasen gewidmet war. Die Veranstaltung wurde vom Nationalpark Unteres Odertal – Verwaltung in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Landschaftsschutzparks sowie mit den Forstämtern Chojna und Mieszkowice – im Rahmen des Projekts „Natur ohne Grenzen im einzigartigen Unteren Odertal” (INT135) organisiert.

Während der praktischen Vorträge wurden Beispiele für verschiedene Maßnahmen vorgestellt, die von zuständigen Institutionen auf deutscher und polnischer Seite durchgeführt werden, wie z. B. das Brennen, das im Nationalpark Unteres Odertal praktiziert wird, sowie die Mahd, Entbuschung und Schafbeweidung, die im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162). im Jahre 2020 durchgeführt werden. Unsere Projektkoordinatoren waren nicht nur die Referenten, sondern beantworteten auch zahlreiche Fragen zu den angewandten Schutzmethoden. Die gestellten Fragen und die Diskussion ermöglichten allen Teilnehmern einen Wissensaustausch im Bereich der Methoden der Pflege der Trockenrasen, der damit verbundenen Probleme und der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den auf polnischer und deutscher Seite geltenden gesetzlichen Vorschriften.

An der Veranstaltung nahmen 26 Personen teil, die Gebietskörperschaften, Verwalter verschiedener Formen des Naturschutzes, NGOs und direkt an Naturschutzaktivitäten beteiligte Stellen vertraten.

Das Webinar ermöglichte auch die Zusammenarbeit von Einrichtungen, die sich mit dem Naturschutz beschäftigen und gleichzeitig Projekte umsetzen, die von der Europäischen Union durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen gefördert werden.

Mehr zu dem Projekt „Natur ohne Grenzen im einzigartigen Unteren Odertal” (INT135) kann befindet sich in dem beigefügten  FLYER.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162         

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik