„Praktyczne działania i doświadczenia w zakresie ochrony i utrzymania stanowisk muraw kserotermicznych w Dolinie Dolnej Odry (w Polsce i Niemczech)” – webinarium już 16.11.2022 r.

„Praktische Maßnahmen und Erfahrungen zum Schutz und Erhalt von Trockenrasenbeständen im Unteren Odertal (in Polen und Deutschland)” – Webinar am 16.11.2022

25 października 2022
„Praktyczne działania i doświadczenia w zakresie ochrony i utrzymania stanowisk muraw kserotermicznych w Dolinie Dolnej Odry (w Polsce i Niemczech)" - webinarium już 16.11.2022 r.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone „Praktycznym działaniom i doświadczeniom w zakresie ochrony i utrzymania stanowisk muraw kserotermicznych w Dolinie Dolnej Odry (w Polsce i Niemczech)”. Jest to ostatnie wydarzenie z cyklu “Gospodarowanie na murawach kserotermicznych” organizowane przez niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry we współpracy z Federacją Zielonych “GAJA”.

Podczas pierwszego wydarzenia on-line pn. „Działania pielęgnacyjne muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce” (09.06.2021 r.), w praktycznych wykładach niemieckich i polskich ekspertów można było zapoznać się z różnymi metodami ochrony ww. siedliska po obu stronach Odry.

Drugie wydarzenie skoncentrowane będzie na rezultatach zarządzania murawami kserotermicznymi w dwóch kończących się obecnie projektach: “Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135) i  “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162).

oraz metodach monitorowania siedliska i jego komponentów, a przede wszystkim  – ponownie zapewni możliwość transgranicznej wymiany wiedzy pomiędzy osobami zajmującymi się tą tematyką.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 16.11.2022 r., w godzinach 9:00 – 14:00, za pośrednictwem platformy internetowej „ZOOM”.

Jego szczegółowy program można znaleźć w TUTAJ.

Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy o rejestrację na wydarzenie do dnia 13.11.2022 r. za pośrednictwem strony internetowej:
https://forms.gle/umBEhnM4REoB935a9.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Wir laden Sie herzlich zu einem Webinar zum Thema “Praktische Maßnahmen und Erfahrungen beim Schutz und der Pflege von Trockenrasen-Standorten im Unteren Odertal (in Polen und Deutschland)” ein. Es ist die letzte Veranstaltung der Reihe ” Bewirtschaftung der Trockenrasen”, die vom Nationalpark Unteres Odertal in Zusammenarbeit mit dem Verein der Grünen “GAJA” organisiert wird.

Während der ersten Online-Veranstaltung mit dem Titel “Pflegemaßnahmen an Trockenrasen in Deutschland und Polen” (09.06.2021) konnte man in praktischen Vorträgen deutscher und polnischer Experten über die verschiedenen Methoden zum Schutz des oben genannten Lebensraums auf beiden Seiten der Oder erfahren.

Die zweite Veranstaltung wird sich auf die Ergebnisse des Managements von Trockenrasen in zwei Projekten konzentrieren, die gerade zu Ende gehen, nämlich: “Natur ohne Grenzen im Einzigartigen Unteren Odertal” (INT135) und  “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162)

sowie, auf das Monitoring des Lebensraums und seiner Komponenten, und vor allem wird sie die Möglichkeit des grenzüberschreitenden Erfahrungsaustauschs zwischen Personen gewähren, die sich mit diesem Themenbereich beschäftigen.

Die Veranstaltung findet am 16.11.2022 um 9:00 – 14:00 Uhr über die Internetplattform , „ZOOM” statt.

Detailliertes Programm befindet sich  HIER.

Alle interessierten Personen bitten wir um die Anmeldung bis zum 13.11.2022 über die Webseite:

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik