„Praktyczne działania i doświadczenia w zakresie ochrony i utrzymania stanowisk muraw kserotermicznych w Dolinie Dolnej Odry (w Polsce i Niemczech)” – relacja z wydarzenia

„Praktische Maßnahmen und Erfahrungen zum Schutz und Erhalt von Trockenrasenbeständen im Unteren Odertal (in Polen und Deutschland)” – Bericht von der Veranstaltung

17 listopada 2022
„Praktyczne działania i doświadczenia w zakresie ochrony i utrzymania stanowisk muraw kserotermicznych w Dolinie Dolnej Odry (w Polsce i Niemczech)" – relacja z wydarzenia

W dniu 16.11.2022 r. za pośrednictwem platformy ZOOM odbyło się ostatnie wydarzenie z cyklu “Gospodarowanie na murawach kserotermicznych” organizowane przez niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry we współpracy z Federacją Zielonych “GAJA”.

Tym razem przedstawione zostały rezultaty zarządzania murawami kserotermicznymi w dwóch kończących się obecnie projektach: “Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135) i  “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162)

oraz ciekawe wykłady ekspertów w zakresie:

  • Znaczenia siedlisk ciepłolubnych dla ochrony dzikich pszczół (Apiformes) (Dr. Lucyna Twerd, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz – Wydział Nauk Biologicznych),
  • Monitoring dzikich pszczół na powierzchniach wypalanych i niewypalanych na Wzgórzach Galowskich w Dolinie Dolnej Odry (Dr Christoph Saure z Biura Badań Ekologii Zwierząt w Berlinie),
  • Skutecznego zabezpieczenie terenów muraw kserotermicznych poprzez wykup gruntów w drodze publicznej zbiórki pieniędzy. – Sprawozdania z crowdfundingu w wykonaniu organizacji pozarządowej (Ewa Drewniak, kierowniczka „Stacji Terenowej w Owczarach“ – Klub Przyrodników),
  • Oceny skuteczności działań pielęgnacyjnych i zarządzania w ramach umownej ochrony przyrody na obszarach muraw kserotermicznych w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry i terenach przyległych (Stephan Runge, biolog i dyrektor zarządzający LB Planer+Ingenieure GmbH (Königs Wusterhausen).

Wydarzenie ponownie zapewniło możliwość transgranicznej wymiany wiedzy pomiędzy osobami zajmującymi się  tematyką ochrony muraw kserotermicznych i związanej z nimi bioróżnorodności w jednostkach naukowych, organizacjach pozarządowych i administracji.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Am 16.11.2022 hat über die ZOOM-Plattform eine Veranstaltung von der Reihe “Bewirtschaftung der Trockenrasen” stattgefunden, die von dem deutschen Nationalpark Unteres Odertal in Kooperation mit der Föderation der Grünen “GAJA” organisiert wurde.

Diesmal wurden die Ergebnisse des Managements von Trockenrasen in zwei Projekten, die gerade zu Ende gehen: Natur ohne Grenzen im Einzigartigen Unteren Odertal” (INT135) und  “Schutz der Trockenraen im deutsch-polnischen Grenzgebiet”  (INT162) sowie interessante Vorträge von Experten in folgenden Bereichen vorgestellt:

  • Bedeutung der thermophilen Lebensräume für den Schutz von Wildbienen (Apiformes) (Dr. Lucyna Twerd, Kazimierz Wielki Universität Bydgoszcz – Fakultät für Biologische Wissenschaften),
  • Monitoring von Wildbienen auf geflämmten und ungeflämmten Flächen in den Galower Bergen im Unteren Odertal (Dr Christoph Saure vom Büro für tierökologische Studien Berlin),
  • Erfolgreiche Sicherung von Trockenrasenstandorten durch Flächenkauf mittels öffentlicher Spendenaufrufe. – Ein Erfahrungsbericht zum Crowdfunding einer NGO (Ewa Drewniak, Leiterin der „Naturstation Owczary“ – Club der Naturfrunde),
  • „Einschätzung zur Wirksamkeit der Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes auf Trockenrasenflächen im Nationalpark Unteres Odertal und angrenzenden Flächen (Stephan Runge, Biologe und Geschäftsführer der LB Planer+Ingenieure GmbH (Königs Wusterhausen).

Die Veranstaltung gewährte erneut einen grenzüberschreitenden Wissensaustausch zwischen Personen, die sich in wissenschaftlichen Gremien, Nichtregierungsorganisationen und der Verwaltung mit der Erhaltung der Trockenrasen und der damit verbundenen Biodiversität beschäftigen

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik