Ochrona muraw w polsko-niemieckim pasie granicznym rozpoczęta także po stronie polskiej!

Der Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet begann auch auf der polnischen Seite!

15 lipca 2020
Ochrona muraw w polsko-niemieckim pasie granicznym rozpoczęta także po stronie polskiej!

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W pierwszej połowie lipca br. wykonane zostały pierwsze koszenia polskiej części muraw kserotermicznych w ramach projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet”. W pasie transgranicznym, w miejscowościach Pargowo i Barnisław, gm. Kołbaskowo, ręcznie wykoszono 9,66 ha, a następnie zgrabiono i usunięto cały pokos poza obszar prac.

Zabiegi wykonano wyłącznie na najbardziej zdegradowanych fragmentach muraw w celu usunięcia roślinności niepożądanej (trzcinnik, rajgras, jeżyna itp.) i wzruszenia kilkuletniej, zbitej warstwy szczątków roślinnych (tzw. wojłoku). Najcenniejsze płaty wypasane będą dopiero późną jesienią, tak by umożliwić swobodne rozsiewanie się nasion.

Problemów z rozpoczęciem koszenia było sporo. Do końca czerwca, z uwagi na pandemię koronawirusa, pas graniczny był „zamknięty” i regularnie kontrolowany przez Straż Graniczną. Następnie wykonawca, który pierwotnie miał kosić teren wycofał się z zadania. Ponadto, obszar prac obejmujący pas drogi granicznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1776), nie należy do „łatwych”. Na jego terenie obecne są znaki graniczne, pozostałości dawnego grodzenia (betonowe słupy, fragmenty metalowej siatki leśnej), rowy o nierównomiernej szerokości i głębokości dochodzącej do 2 metrów, skarpy o nachyleniu 45% oraz pojedyncze głazy narzutowe, dlatego też niemożliwe było w tym wypadku koszenie z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


In der ersten Hälfte Juli dieses Jahres wurde die erste Mahd auf dem polnischen Teil der Trockenrasen im Rahmen des Projekts „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” vorgenommen. Im Grenzstreifen, in Pargowo und Barnisław, Gemeinde Kołbaskowo, wurden 9,66 ha von Hand gemäht, danach wurde der gesamte Schwad geharkt und von der Arbeitsfläche entfernt.

Die Maßnahmen wurden ausschließlich auf den meist degradierten Fragmenten der Rasenfläche durchgeführt, um unerwünschte Vegetation (Reitgras, Gewöhnlicher Glatthafer, Brombeere usw.) zu entfernen und die mehrere Jahre alte, kompakte Schicht von Pflanzenresten (s.g. Filz) zu lockern. Die wertvollsten Flächen werden erst im Spätherbst abgeweidet, damit sich die Samen frei ausbreiten können.

Es gab viele Probleme mit dem Mähbeginn. Bis Ende Juni war der Grenzstreifen wegen der Corona-Pandemie “geschlossen” und wurde regelmäßig vom Grenzschutz kontrolliert. Dann trat der Auftragnehmer, der das Gebiet ursprünglich mähen sollte, von diesem Auftrag zurück. Darüber hinaus ist der Arbeitsbereich einschließlich des Grenzstraßenstreifens gemäß dem Gesetz vom 12. Oktober 1990 über den Schutz der Staatsgrenze (d.h. GBl. Dziennik Ustaw 2019, Pos. 1776) nicht “einfach”. In seinem Gebiet gibt es Grenzmarkierungen, Reste eines ehemaligen Zauns (Betonpfähle, Fragmente eines Maschendrahtzauns aus Metall), Gräben von ungleichmäßiger Breite und bis zu 2 Meter Tiefe, Böschungen mit einer Neigung von 45% und einzelne Findlinge, weshalb es unmöglich war, mit schweren Geräten zu mähen.

 

 

Das Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik