Materiały promocyjne projektu INT162

Werbematerialien zum Projekt INT162

20 września 2022
Materiały promocyjne projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Jako ostatnia z materiałów drukowanych promujących projekt pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznymwydana została dwujęzyczna broszura. W opracowaniu zawarto najważniejsze informacje o murawach kserotermicznych, zagrożeniach dla zachowania tego siedliska w skali europejskiej  oraz realizacji projektu INT162 w latach 2019-2022.

Broszurę zaprojektowali pracownicy Federacji Zielonych “GAJA”, a z jej dwujęzyczną treścią można zapoznać się w zakładce projektu “Do pobrania” (plik pdf):  https://gajanet.pl/projekty/ochrona-muraw-kserotermicznych-w-polsko-niemieckim-obszarze-przygranicznym/

Wersja drukowana dostępna jest w siedzibach partnerów projektu oraz rozdawana będzie na wszelkiego rodzaju wydarzeniach, w których uczestniczyć będą ich przedstawiciele.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Als letztes Druckerzeugnis zur Bewerbung des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wurde eine zweisprachige Broschüre veröffentlicht. In der Ausarbeitung wurden die wichtigsten Informationen über Trockenrasen, Bedrohungen für die Erhaltung dieses Lebensraums auf europäischer Ebene und die Durchführung des Projekts INT162 in den Jahren 2019-2022 zusammengefasst.

Die Broschüre wurde von den Mitarbeitern der Föderation der Grünen “GAJA” entworfen und ihr zweisprachiger Inhalt kann unter “Downloads” (pdf-Datei): https://gajanet.pl/projekty/ochrona-muraw-kserotermicznych-w-polsko-niemieckim-obszarze-przygranicznym/ unter der Registerkarte des Projekts eingesehen werden.

Die gedruckte Version ist in den Geschäftsräumen der Projektpartner erhältlich und wird bei sämtlichen Veranstaltungen verteilt, an denen ihre Vertreter teilnehmen.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik