Kontynuacja zabiegów ochrony czynnej w projekcie INT162 – usuwanie odrośli krzewów

Fortsetzung der Schutzmaßnahmen im Projekt INT162 – Beseitigung der Wurzelaustriebe der Sträucher

18 czerwca 2021
Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet INT162 (2019-2022)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Niskie temperatury z początku wiosny br. opóźniły sezon wegetacyjny o co najmniej dwa tygodnie. Niestety, z początkiem czerwca bardzo rozwinęły się odrośla krzewów i samosiejek drzew, które wycinaliśmy i karczowaliśmy w 2020 r. na płatach muraw, w ramach projektu pn.  Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (INT162). Najbardziej widoczne było to w “Dolinie Miłości” (gm. Chojna), gdzie odrośla robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) osiągnęły już ponad metr wysokości. Ponadto, około 1/4 powierzchni pokrył tam także bardzo ekspansywny gatunek – powojnik (Clematis vitalba). Taki stan rzeczy uniemożliwiał dalszy rozwój zacienionym roślinom kserotermicznym. Jedynie w górnym fragmencie zbocza swobodnie mogły rozwijać się najcenniejsze gatunki ciepłolubne, w tym ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa).

Pierwsze tegoroczne zabiegi ochrony czynnej w parku dotyczyły ręcznego wycinania odrośli oraz wyrywania (karczowania) samosiejek drzew i krzewów. Wszystkie prace odbywały się pod nadzorem ornitologicznym z uwagi na obecność podlotów.  Aby efekty prac mogły się utrzymać, zabiegi będą wymagały powtórzenia w bieżącym roku.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Die niedrigen Temperaturen zu Beginn des Frühjahrs verzögerten die Vegetationsperiode in diesem Jahr um mindestens zwei Wochen. Leider hat sich Anfang Juni das Nachwachsen von Wurzelaustrieben der Sträucher und von Selbstaussaaten, die wir 2020 im Rahmen des Projektes “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162) auf Trockenrasenflächen geschnitten und gerodet haben, bemerkbar gemacht. Am deutlichsten war dies im “Tal der Liebe” (Dolina Miłości (Gemeinde Chojna), wo die Wurzelaustriebe der Gewöhnlichen Robinie (Robinia pseudoacacia) eine Höhe von über einem Meter erreichten. Außerdem war etwa 1/4 der Fläche von einer sehr expansiven Art – der Gewöhnlichen Waldrebe (Clematis vitalba) bedeckt. Dieser Umstand verhinderte eine weitere Entwicklung der beschatteten Trockenrasen. Nur im oberen Teil des Hanges konnten sich die wertvollsten wärmeliebenden Arten frei entwickeln, darunter der Zottige Spitzkiel (Oxytropis pilosa). Die ersten aktiven Schutzmaßnahmen im Park in diesem Jahr betrafen die manuelle Entfernung von Wurzelaustrieben und die Entfernung (Rodung) von der Selbstaussaat der Bäume und Sträucher. Alle Arbeiten wurden wegen der Anwesenheit von Jungvögeln unter ornithologischer Aufsicht durchgeführt.  Damit die Effekte der Arbeiten erhalten bleiben, müssen die Behandlungen in diesem Jahr wiederholt werden.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik