Kontynuacja zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Fortsetzung der aktiven Schutzmaßnahmen auf Trockenrasen im Projekt INT162

29 października 2020
Kontynuacja zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Murawy kserotermiczne, tj. ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym to siedliska należące do bardzo cennych, a zarazem silnie zagrożonych elementów środowiska przyrodniczego.  Głównym powodem zanikania ww. siedliska w Europie jest zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów lub intensyfikacja rolnictwa. Dlatego też głównym celem projektu “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162) jest powstrzymanie negatywnego trendu  zarastania i izolacji niewielkich powierzchniowo płatów z roślinnością kserotermiczną.

Działania związane z ręcznym koszeniem oraz usuwaniem krzewów i samosiejek drzew z muraw kserotermicznych w projekcie INT162 trwają od połowy września br. Prace zakończone zostały już w na powierzchni 12 ha obszaru przygranicznego w miejscowościach Pargowo i Barnisław (gm. Kołbaskowo), na 1,7 ha w rezerwacie przyrody “Brodogóry” (gm. Warnice i Pyrzyce) oraz 0,25 ha Starej Żwirowni Wollin (gm. Wollin) i 0,75 ha Kleiner Franzosenberg nieopodal Penkun (gm. Büssow). Oprócz ręcznego wykoszenia (np. kosiarką spalinową, wykaszarką spalinową, kosą ręczną lub spalinową – bez użycia ciężkiego sprzętu), wycięcia oraz karczowania krzewów i samosiejek drzew na terenie muraw, należało także zgrabić i usunąć całą biomasę, by nie zalegała ona w postaci wojłoku.  Wszystkie działania dotyczyły w przeważnej części skarp o nachyleniu od 15 do 60° z utrudnionym dostępem (brakiem dojazdu, bezpośrednim sąsiedztwem z uprawianymi gruntami ornymi). W pasie granicznym, drzewa i krzewy o wysokości ponad 2 m zostały jedynie podkrzesane i pozostawione na gruncie.

Wykoszony został także teren 1,4 ha w rezerwacie przyrody “Stary Przylep” (gm. Warnice) oraz połowa płatu murawy koło Mętna (gm. Chojna), tj. około 4 ha. Na przełomie października i listopada br. działania związane z usuwaniem krzewów i samosiejek drzew rozpoczęte zostaną także w parku naturalistyczno-krajobrazowym “Dolina Miłości” (gm. Chojna).

Niestety kwestia transgranicznego wypasu owiec na wybranych płatach muraw nadal stoi pod znakiem zapytania z uwagi na  rozwój pandemii COVID-19.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162         Kontynuacja zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz jako zadanie publiczne jest także współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


Die Trockenrasen, d.h. wärmebedürftige Pflanzengruppen mit Steppencharakter sind Lebensräume, die zu sehr wertvollen und gleichzeitig stark gefährdeten Elementen der natürlichen Umwelt gehören. Die thermophilen Grasgesellschaften mit Steppencharakter sind Lebensräume, die zu sehr wertvollen und gleichzeitig stark gefährdeten Elementen der natürlichen Umwelt gehören. Der Hauptgrund für den Schwund des oben erwähnten Lebensraums in Europa ist die Aufgabe der landwirtschaftlichen Bodennutzung oder die Intensivierung der Landwirtschaft. Deswegen ist das Hauptziel des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162) ist die Verhinderung der negativen Tendenz des Verwachsens und der Isolierung kleiner Trockenrasenflächen.

Die Maßnahmen im Zusammenhang mit der manuellen Mahd und der Entfernung von Büschen und Baumanflug von den Trockenrasenflächen im Projekt INT162 dauern seit Mitte September dieses Jahres. Die Arbeiten wurden auf der Fläche von 12 ha im Grenzgebiet bei den Ortschaften Pargowo und Barnisław (Gemeinde Kołbaskowo), auf 1,7 ha im Naturschutzgebiet „Brodogóry” (Gemeinden Warnice und Pyrzyce) sowie 0,25 ha der Alten Kiesgrube Wollin (Gemeinde Wollin) und 0,75 ha auf dem Kleinen Franzosenberg bei Penkun (Gemeinde Büssow) beendet. Außer der manuellen Mahd (z.B. mit Diesel-Rasenmäher, mit manueller Sense oder Motorsense – ohne Anwendung schwerer Geräte), dem Fällen und Roden von Büschen und Baumanflug auf den Trockenrasenflächen, musste auch die gesamte Biomasse geharkt und entfernt werden, damit sie nicht als Filz liegen bleibt.  Alle Aktivitäten bezogen sich vor allem auf Böschungen mit 15 bis 60° Neigung und schwierigem Zugang (keine Zufahrt, direkte Nachbarschaft der Ackerflächen). Im Grenzstreifen wurden Bäume und Büsche mit über 2 m Höhe aufgeastet und stehen lassen.

Eine Fläche von 1,4 ha im Naturschutzgebiet “Stary Przylep” (Gemeinde Warnice) und eine Hälfte der Trockenrasenfläche bei Mętno (Gemeinde Chojna), d.h. etwa 4 ha, sind ebenfalls gemäht worden. Um die Wende Oktober/November dieses Jahres beginnen auch im Natur- und Landschaftspark “Tal der Liebe” (Gemeinde Chojna) Aktivitäten im Zusammenhang mit der Beseitigung von Sträuchern und Baumanflug.

Leider ist die Frage der grenzüberschreitenden Beweidung mit Schafen auf ausgewählten Trockenrasenflächen aufgrund der Entwicklung der COVID-19-Pandemie immer noch ungeklärt.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162     

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie als öffentliche Aufgabe aus Mitteln der Woiwodschaft Zachodniopomorskie mitfinanziert.

Zamknij przybornik