Kontynuacja wypasu owiec w projekcie INT162

Fortsetzung der Beweidung mit Schafen im Projekt INT162

8 kwietnia 2021
Kontynuacja wypasu owiec w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Z pierwszym tygodniem kwietnia br. rozpoczęty został wiosenny cykl wypasu owiec w obszarze przygranicznym Staffelde – Pargowo w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.Bez względu na zmienne warunki pogodowe, wraz z pojawieniem się pierwszej roślinności zielnej, na obszar muraw kserotermicznych w miejscowości Staffelde wprowadzone zostało stado owiec liczące ponad 200 osobników. Pierwsza kwatera wypasu znajduje się obecnie po stronie niemieckiej w granicach Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, ale w ciągu następnych tygodni będzie stopniowo przesuwana w kierunku północnym i północno-zachodnim obejmując miejscowości: Pargowo, Neu Rossow, Barnisław i Ladenthin.

Zwierzęta są teraz dobrze widoczne z punktu widokowego i nieutwardzonej drogi w Pargowie. Wszystkie osoby zainteresowane tematem ochrony muraw kserotermicznych mogą zobaczyć jak skutecznie i szybko owce zgryzają roślinność i wzruszają raciczkami glebę.

Tegorocznej trawy jest jeszcze niewiele, a wypas ma przede wszystkim wzruszyć glebę i warstwy wojłoku. Dla typowych gatunków roślin kserotermicznych charakterystyczna jest późno rozpoczynająca się wegetacja, a jej szczyt przypada przeważnie od połowy maja do połowy lipca.

Tak jak w zeszłym roku – poza pojedynczymi osobnikami z ras: wrzosówka i texel, pozostałe owce są krzyżówkami rasy czarnogłowej z innymi rasami mięsnymi  bądź należą do zagrożonej wyginięciem rasy Coburger Fuchs (z tłum. na polski  „Lisy Coburg”).

Kwatera wypasu jest ogrodzona pastuchem elektrycznym, dlatego bardzo prosimy o zachowanie ostrożności, a także o niedokarmianie i niepłoszenie zwierząt!

Z wypasania owiec korzystają nie tylko murawy kserotermiczne ……………………

…………. fragmenty wełny, wytartej naturalnie o roślinność krzewiastą, wykorzystane zostały w gniazdach ptaków na obrzeżach obszaru wypasu 🙂

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


In der ersten Aprilwoche dieses Jahres begann im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” die Frühjahrsbeweidung mit Schafen im Grenzgebiet zwischen Staffelde und Pargowo. Ungeachtet der wechselnden Wetterbedingungen wurde mit dem Aufkommen der ersten krautigen Pflanzen eine Herde von über 200 Schafen auf die Trockenrasenfläche in der Ortschaft Staffelde gebracht. Das erste Weidegebiet befindet sich jetzt auf deutscher Seite innerhalb der Grenzen des Nationalparks Unteres Odertal, wird aber in den nächsten Wochen allmählich nach Norden und Nordwesten verschoben und die Dörfer: Pargowo, Neu Rossow, Barnisław und Ladenthin umfassen.

Die Tiere sind jetzt vom Aussichtspunkt und der unbefestigten Straße in Pargowo gut zu sehen. Alle, die sich für das Thema “Schutz der Trockenrasen” interessieren, können sehen, wie effektiv und schnell die Schafe die Vegetation abfressen und den Boden mit ihren Klauen aufschütteln. Jetzt werden „unerwünschte“ Gräser, d.h. hauptsächlich Reitgras, verbissen. Charakteristisch für die typischen Trockenrasen ist der späte Beginn der Vegetation, die ihren Höhepunkt in der Regel zwischen Mitte Mai und Mitte Juli erreicht. Genauso wie im letzten Jahr sind – abgesehen von einzelnen Exemplaren von den Rassen Heidschnucke und Texel – die übrigen Schafe Kreuzungen der Rhönschafe mit anderen Fleischrassen oder gehören der gefährdeten Rasse Coburger Fuchs an.

Die Weidefläche ist mit Elektrozaun umgeben, daher bitten wir, vorsichtig zu sein, sowie die Tiere nicht zu füttern und nicht zu verscheuchen!

Nutzen von der Beweidung haben nicht nur die Trockenrasen ……………………

…………. Fragmente der Wolle, die natürlich an Sträuchern hängen bleiben, werden natürlich von Vögeln für den Bau der Nester am Rande des Weidegebiets verwendet 🙂

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik