Kontynuacja koszenia i usuwania krzewów na murawach kserotermicznych w projekcie INT162

Fortsetzung der Mahd und der Entbuschung auf den Trockenrasenflächen im Projekt INT162

29 września 2021
Kontynuacja koszenia i usuwania krzewów na murawach kserotermicznych w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Rozpoczęty został kolejny etap realizacji  zabiegów ochronnych w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. Termin zabiegów dostosowany został do “potrzeb siedliska”, tak by wszystkie najcenniejsze ciepłolubne gatunki roślin miały możliwość wysiania nasion.  Łącznie wykoszono 10 ha muraw kserotermicznych i usunięto odrosty krzewów z 7,26 ha ich powierzchni. Cała biomasa została zgrabiona i wyniesiona z terenu muraw, by przeciwdziałać powstawaniu wojłoku. Wykonywanie prac, jak co roku, utrudniały spadki powierzchni dochodzące miejscami do 50 stopni oraz brak bezpośredniego dojazdu do terenu.

 

Dodatkowo rozpoczęte zostały przygotowania do jesiennego cyklu wypasu owiec w pasie granicznym miejscowości Barnisław, Pargowo (po stronie polskiej), Staffelde, Neu Rossow, Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz (po stronie niemieckiej). Owce przetransportowane zostały na teren przylegający bezpośrednio do muraw z projektu INT162. Działanie rozpoczęte zostanie już w październiku br.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Die nächste Etappe der Umsetzung von Schutzmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” hat begonnen. Der Zeitpunkt der Maßnahmen wurde an die „Bedürfnisse des Lebensraums” angepasst, so dass alle wertvollen wärmebedürftigen Pflanzenarten die Möglichkeit hatten, ihre Samen auszusäen.  Insgesamt wurden 10 ha Trockenrasen gemäht und auf 7,26 ha Fläche wurde der Strauchaufwuchs entfernt. Die gesamte Biomasse wurde von der Trockenrasenfläche weggeharkt und abtransportiert, um der Entstehung von Filz entgegenzuwirken. Wie jedes Jahr wurden die Arbeiten durch die teilweise bis zu 50 Grad steilen Hänge und den fehlenden direkten Zugang zu dem Gebiet behindert.

Außerdem wurden die Vorbereitungen für die Herbstbeweidung mit Schafen im Grenzgebiet bei Barnisław, Pargowo (auf polnischer Seite), Staffelde, Neu Rossow, Ladenthin, Pomellen und Neurochlitz (auf deutscher Seite) getroffen. Die Schafe wurden in ein Gebiet transportiert, das direkt an die Trockenrasenflächen des Projekts INT162 angrenzt. Die Maßnahme beginnt bereits im Oktober dieses Jahres.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik