Edukacja na temat muraw kserotermicznych w ramach projektu INT162 – c.d.

Bidung zum Thema der Trockenrasen im Rahmen des Projekts INT162 - Fortsetzung

20 grudnia 2022
Edukacja na temat muraw kserotermicznych w ramach projektu INT162 - c.d.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Dwie nowe tablice edukacyjne, przygotowane w  ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”, zostały już posadowione w obszarze przygranicznym. Tym razem posadowione zostały po stronie Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a za ich zaprojektowanie i wykonanie podpowiadał Powiat Vorpommern-Greifswald.

Ważną częścią projektu jest jego wszechstronna promocja, za którą odpowiedzialni są wszyscy partnerzy. Jej celem jest uświadomienie polskim i niemieckim obywatelom jakie znaczenie w naszym życiu ma bioróżnorodność i ochrona cennych siedlisk oraz jak istotne jest jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Tablice posadowione  na tle muraw kserotermicznych w miejscowości Ladenthin  mogą oglądać już lokalni mieszkańcy oraz turyści zarówno z Niemiec jak i z Polski.

Zdjęcia wykonał: J. Fröhlich.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Zwei neue Lehrtafeln, die im Rahmen des Projekts  Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” erstellt wurden, sind bereits im Grenzgebiet aufgestellt worden. Diesmal wurden sie auf der Seite von Mecklenburg-Vorpommern errichtet, und der Landkreis Vorpommern-Greifswald war für ihre Planung und ihren Bau verantwortlich.

Ein wichtiger Teil des Projekts ist seine umfassende Öffentlichkeitsarbeit, für die alle Partner verantwortlich sind. Ihr Ziel ist es, den polnischen und deutschen Bürgern bewusst zu machen, welche Bedeutung die biologische Vielfalt und der Schutz wertvoller Lebensräume für unser Leben haben und wie wichtig es ist, sie für künftige Generationen zu erhalten.

Die Tafeln, die vor der Kulisse der Trockenrasen in Ladenthin aufgestellt sind, können bereits von Einheimischen und Touristen aus Deutschland und Polen besichtigt werden.

Fotoautor J. Fröhlich.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik