Edukacja na temat muraw kserotermicznych w ramach projektu INT162

Bidung zum Thema der Trockenrasen im Rahmen des Projekts INT162

2 października 2021
Edukacja na temat muraw kserotermicznych w ramach projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Tuż przy płacie murawy w zabytkowym parku naturalistyczno-krajobrazowym “Dolina Miłości” posadowiona została pierwsza tablica informacyjna w  ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. 

Ważną częścią projektu jest jego wszechstronna promocja, za którą odpowiedzialni są wszyscy partnerzy. Jej celem jest uświadomienie polskim i niemieckim obywatelom jakie znaczenie w naszym życiu ma bioróżnorodność i ochrona cennych siedlisk oraz jak istotne jest jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

W ramach projektu wykonane mają być tablice informacyjne zawierające informacje na temat samych muraw kserotermicznych i ich znaczenia dla bioróżnorodności, zagrożeń dla zachowania tego siedliska, zabiegów ochrony czynnej (koszenia, usuwania krzewów i wypasu owiec),  partnerów oraz uzyskanego dofinansowania. Tablice zostaną posadowione zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej w miejscach ogólnodostępnych.

Tablicę posadowioną na tle murawy kserotermicznej, na przeciw Leśniczówki Thomasa w “Dolinie Miłości” mogą oglądać już lokalni mieszkańcy oraz turyści zarówno Polski jak i z Niemiec.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Gleich neben einer Trockenrasenfläche im historischen Natur- und Landschaftspark „Tal der Liebe” wurde die erste Informationstafel im Rahmen des Projekts Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” aufgestellt.

Ein wichtiger Teil des Projekts ist seine umfassende Öffentlichkeitsarbeit, für die alle Partner verantwortlich sind. Ihr Ziel ist es, den polnischen und deutschen Bürgern bewusst zu machen, welche Bedeutung die biologische Vielfalt und der Schutz wertvoller Lebensräume für unser Leben haben und wie wichtig es ist, sie für künftige Generationen zu erhalten.

Im Rahmen des Projekts werden Informationstafeln erstellt, die Informationen über die Trockenrasen selbst und ihre Bedeutung für die biologische Vielfalt, über Bedrohungen für die Erhaltung dieses Lebensraums, über aktive Schutzmaßnahmen (Mahd, Entbuschung und Schafbeweidung), über Partner und erhaltene Finanzmittel enthalten. Die Tafeln werden sowohl auf der deutschen als auch auf der polnischen Seite an öffentlich zugänglichen Stellen aufgestellt.

Die vor dem Hintergrund der Trockenrasenfläche dem Försterhaus von Thomas im “Tal der Liebe” aufgestellte Tafel kann bereits von Anwohnern und Touristen aus Polen und Deutschland besichtigt werden.

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik