Druga wizyta studyjna w ramach projektu INT162

Zweiter Studienreise zu den Trockenrasen im Rahmen des Projekts INT162

25 maja 2022
Druga wizyta studyjna w ramach projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Za nami druga wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu pn.  „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. W dniu 25.05.2022 r.  gospodarzem wizyty po stronie Brandenburgii było Stowarzyszenie utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V. (LPV), a uczestnicy mogli zwiedzić obszary Natura 2000 “Stettiner Berge” (gm. Mescherin), “Randowhänge bei Schmölln” (gm. Randowtal) i “Müllerberge” (gm. Hohenfelde i Kunow) oraz dowiedzieć się na temat występujących na ich terenie rzadkich i zagrożonych gatunkach roślin ciepłolubnych, problemach w realizacji ich ochrony i przede wszystkim o realizowanych działaniach koszenia i usuwania krzewów w ramach projektu INT162.

“Stettiner Berge” – mozaika muraw kserotermicznych i napiaskowych:

“Randowhänge bei Schmölln” – murawy kserotermiczne będące własnością prywatnego gospodarza. Oprócz działań projektowych, odbywa się na nich wypas bydła z rasy asa uckermärker:

“Müllerberge”- mozaika muraw kserotermicznych i napiaskowych:

Wydarzenie miało na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody po obu stronach granicy. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele z rezerwatu biosfery Schorfheide-Chorin, Klubu Przyrodników, Powiatu Vorpommern-Greifswald oraz Powiatu Uckermark.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Wir haben die zweite Studienreise im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” hinter uns.  Gastgeber in Brandenburg war am 25.05.2022 der Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V. (LPV), und die Teilnehmer konnten die FFH-Gebiete Natura 2000 „Stettiner Berge” (Gemeinde Mescherin), „Randowhänge bei Schmölln” (Gemeinde Randowtal) und „Müllerberge” (Gemeinde Hohenfelde i Kunow) besichtigen, sowie von den dort vorkommenden seltenen und gefährdeten wärmebedürftigen Pflanzen, von Problemen mit deren Schutz und vor allem von den Umgesetzten Maßnahmen im Sinne der Mahd und der Entbuschung im Rahmen des Projekts INT162 erfahren.

„Stettiner Berge” – ein Mosaik von Trocken- und Sandrasen:

„Randowhänge bei Schmölln” – Trockenrasenflächen, die sich im Besitz eines Landwirts befinden. Neben der Projektmaßnahmen findet hier die Beweidung mit Rindern von der Rasse Uckermärker statt:

„Müllerberge”- ein Mosaik von Trocken- und Sandrasen:

Ziel der Veranstaltung war es, die Zusammenarbeit zwischen Naturschutzeinrichtungen auf beiden Seiten der Grenze zu stärken. Auch Vertreter des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin, des Naturforscherklubs Klub Przyrodników, des Landkreises Vorpommern-Greifswald und des Landkreises Uckermark nahmen daran teil.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik