Dofinansowanie wkładu własnego w Projekcie INT162

Kofinanzierung des Eigenanteils im Projekt INT162

12 października 2020
Dofinansowanie wkładu własnego w  Projekcie INT162

Województwo Zachodniopomorskie dofinansuje część wkładu własnego Federacji Zielonych “GAJA” w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet”.

W dniu 08.10.2020 r. Województwo Zachodniopomorskie przyznało nam dotację na realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Dofinansowanie w kwocie 20 545,20 złotych obejmie 10,5% wkładu własnego Federacji Zielonych “GAJA” w odniesieniu do wybranych zadań Projektu INT162, tj. koszenia i usuwania krzewów z muraw kserotermicznych, prowadzenia strony internetowej projektu, wydania ulotek oraz wynagrodzenia pracowników w 2020 r.

Za wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie dziękujemy 🙂


Die Woiwodschaft Zachodniopomorskie wird einen Teil des Eigenanteils der Föderation der Grünen „GAJA” im Projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” mitfinanzieren.

Am 08.10.2020 hat die Woiwodschaft Zachodniopomorskie uns eine Zuwendung für die Durchführung der öffentlichen Aufgabe gemäß Art. 16. Abs. 1 des Gesetzes vom 24.04.2003 über gemeinnützige Tätigkeit und Freiwilligentätigkeit (GBl. Dziennik Ustaw 2020, Pos. 1057) gewährt. Der Zuschuss in Höhe von 20 545,20 PLN deckt 10,5% des Eigenanteils der Föderation der Grünen “GAJA” in Bezug auf ausgewählte Aufgaben des Projekts INT162, d.h. Mahd und Entbuschung der Trockenrasen, Führung der Projektwebseite, Herausgabe von Flyern und Vergütung für Mitarbeiter im Jahre 2020.

Wir bedanken uns recht herzlich bei der Woiwodschaft Zachodniopomorskie für diese Unterstützung.

Zamknij przybornik