ASF ponownie utrudnia realizację projektu INT162

ASF erschwert schon wieder die Umsetzung des Projekts INT162

28 września 2021
Zabezpieczenia przeciw rozprzestrzenianiu się ASF a realizacja zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Już nie tylko nowe grodzenie przedzielające murawy kserotermiczne w miejscowościach Barnisław, Pargowo (po stronie polskiej), Staffelde, Neu Rossow, Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz (po stronie niemieckiej) utrudnia realizację zabiegów w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.  Spełnił się jeden z czarnych, przewidywanych scenariuszy i w związku z odnalezieniem martwej, zakażonej świni w regionie miejscowości Blumenhagen – oficjalnie zamknięty został wszelki dostęp do murawy kserotermicznej w granicach obszaru Natura 2000 Müllerberge (DE2851301).

Müllerberge obejmuje murawy kserotermiczne o łącznej powierzchni ponad 17 ha. W październiku, zgodnie z harmonogramem projektu, miało być tam rozpoczęte usuwanie krzewów i koszenie. Weterynaryjny zakaz wstępu na „skażony” teren  obowiązywać będzie przez najbliższe pięć tygodni. Nie jest jeszcze wiadome, czy ograniczenie nie zostanie przedłużone. Zakaz obowiązuje wszystkich, także rolników z przyległego terenu, którzy nie mogą nawet zebrać plonów.

 

W najlepszym przypadku, zabiegi usuwania krzewów wykonane zostaną na przełomie listopada i grudnia, w najgorszym – odpowiedzialne za zadanie Stowarzyszenie utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V.  wykona je dopiero w pierwszej połowie 2022 r.

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Nicht nur der neue Zaun, der die Trockenrasenflächen in Barnisław, Pargowo (auf polnischer Seite), Staffelde, Neu Rossow, Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz (auf deutscher Seite) trennt, behindert die Umsetzung der Maßnahmen im Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet„. Eins der Horrorszenarien ist eingetreten, und aufgrund des Fundes eines toten, infizierten Schweins in der Region Blumenhagen wurde der Zugang zu der Trockenrasenfläche innerhalb der Grenzen des FFH-Gebiets Natura 2000 Müllerberge (DE2851301) offiziell gesperrt.

Das Gebiet Müllerberge umfasst Trockenrasen mit der Gesamtfläche von über 17 ha. Im Oktober sollte dort laut Projektzeitplan mit der Entbuschung und der Mahd begonnen werden. Das Verbot der Veterinärbehörde, das „kontaminierte” Gebiet zu betreten, wird für die nächsten fünf Wochen in Kraft bleiben. Es ist noch nicht bekannt, ob die Beschränkung verlängert wird. Das Verbot gilt für alle, auch für die Landwirte im angrenzenden Gebiet, die nicht einmal ernten können.

 

Im günstigsten Fall erfolgt die Entbuschung im November/Dezember, im ungünstigsten Fall wird der zuständige Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V. die Entbuschung erst in der ersten Jahreshälfte 2022 durchführen.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik